Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar”, Trg Republike 9, Donja Dubrava, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja jednostavne građevine – šumska poučna staza “Vrata Pažuta” u Donjoj Dubravi, na k.č.br. 5105, 5100, 5099/3 k.o. Donja Dubrava donosi Rješenje.