Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja pješačkih staza i autobusnih stajališta u naselju Knezovec, uz ŽC2016 i LC20018, donosi  Rješenje.