Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukcija ceste DC3 Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec

Datum objave: 5. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000103
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0013
Čakovec, 04.12.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor, tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA; UP/I-361-03/17-01/000091, URBROJ: 531-06-2-1-1173-17-0002, od 22.05.2017. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru, tvrtki Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupanoj po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21:
rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa
- rekonstrukcija državne ceste DC3 dionica Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec, od km 0+000,00 do km 9+194,224 (po projektu) (od km 7+580 do km 16+760 po DC3), 2. skupine,
na katastarskim česticama zemljišta u k.o. Benkovec, k.o. Donji Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Palovec, k.o. Pribislavec, k.o. Strelec i k.o. Štefanec, na području Općine Donji Kraljevec, Općine Mala Subotica i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji,
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 7337/GP, od 05.2015. godine, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Damir Šmit, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1669 (INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, dioničko društvo HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461)...
Građevinska dozvola (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content