Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POTVRDA izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta odlagališta otpada „Hrastinka“

Datum objave: 7. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU
I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 361-03/16-01/2
URBROJ: 2109/1-09/2-16-02
Čakovec, 06. travnja 2016.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, kao tijelo uprave nadležno za poslove graditeljstva, povodom zahtjeva investitora, Grada Mursko Središće, Trg bana J. Jelačića 10, Mursko Središće, za izdavanje Potvrde izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta, na temelju članka 126. i 178. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13.), izdaje

P O T V R D U
izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta

1. Potvrđuje se da je glavni projekt - izmjena i dopuna, koji se sastoji od:
- građevinskog projekta (geotehničko – hidrotehnički projekt tijela odlagališta) – izmjena i dopuna, broj projekta: 10-004/16 od veljače 2016. godine, izrađenog u trgovačkom društvu PANGEO Projekt d.o.o. Zagreb, M. Haberlea 6, po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Davoru Baraću, dipl.ing.građ., MAPA 1/1
- elaborata zaštite od požara, broj elaborata: 90216 od veljače 2016. godine, izrađenog u trgovačkom društvu FLAMIT d.o.o. Samobor, Jurja Dijanića 24a, po ovlaštenoj osobi za izradu elaborata zaštite od požara Martini Gajdek, dipl.ing.arh., upisni broj: 98
- elaborata zaštite na radu, broj elaborata: 10-007/16 od veljače 2016. godine, izrađenog u trgovačkom društvu PANGEO Projekt d.o.o. Zagreb, M. Haberlea 6, po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Danku Jukiću, struč.spec.ing.aedif.
kojim su predviđene izmjene na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada „Hrastinka“ u Murskom Središću s izgradnjom pristupnog puta na k.č.br. 5711, 5719 k.o. Mursko Središće
izrađen u skladu s Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008 od 02.02.2016. godine, pravomoćno dana 26.02.2016. godine, izdanom u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, te odredbama Zakona o gradnji (²Narodne novine², br. 153/13).
Navedenom izmjenom i dopunom glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Hrastinka“ u Murskom Središću s izgradnjom pristupnog puta, mijenja se i dopunjuje glavni projekt, koji je sastavni dio: Potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/09-01/67, URBROJ: 2109/1-13/3-10-07, od 13. listopada 2010. godine, Reg.br. 177/10.
Uz zahtjev za izdavanje ove Potvrde, priloženo je:
1. Tri primjerka glavnog pojekta - izmjena i dopuna, s uvezanom preslikom teksta Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, navedenog u točki 1. ove Potvrde,
2. Preslika Potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/09-01/67, URBROJ: 2109/1-13/3-10-07, od 13. listopada 2010. godine, Reg.br. 177/10
3. Preslika Potvrde o produženju važenja potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/12-01/71, URBROJ: 2109/1-13/3-12-02, od 30. listopada 2012. godine
4. Preslika prijave početka građenja od 31. listopada 2014. godine
5. Dokaz da investitor ima pravo graditi:
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, zk.ul.br. 2902 k.o. Mursko Središće od 01.03.2016. godine iz kojeg je vidljivo da Grad Mursko Središće ima upisano pravo građenja na predmetnim nekretninama
6. Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-03/16-04/170, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 02. ožujka 2016. godine koju je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da je glavni projekt – izmjene i dopuna izrađen u skladu s Rješenjima Ministarstva, od 18. rujna 2008. godine (KLASA: UP/I 351-03/08-02/20, URBROJ: 531-08-1-1-2-10-08-5) i od 21. listopada 2015. godine (KLASA: UP/I 351-03/15-08/213, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-11)
7. Potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt – izmjena i dopuna, izrađen u skladu s posebnim uvjetima određenim Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008 od 02.02.2016. godine, u smislu odredbe članka 88. ZOG-a i to:
- Potvrda, Broj: 511-21-04/5-55/9/2-16 od 17.02.2016. godine izdana od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Međimurske, Inspektorata unutarnjih poslova
- Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/16-07/0570, URBROJ: 374-26-1-16-03 od 01. ožujka 2016. godine, izdana od Hrvatskih voda, VO za Muru i gornju Dravu
- Potvrda, KLASA: 540-02/16-05/1254, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-16-2 od 19. veljače 2016. godine, izdana od Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjeđenja zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Ispostava Čakovec
- Potvrda, KLASA: 350-05/16-01/132, URBROJ: 525-07/0800-16-2 od 17. veljače 2016. godine, izdana od Ministarstva poljoprivrede
- Potvrda, KLASA: 612-07/15-03/38, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-04 od 17. 02.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
Sukladno odredbama Zakona o gradnji (²Narodne novine², br. 153/13.), uvidom u spisu priloženu dokumentaciju, podnesenu uz zahtjev, dana 01. ožujka 2016. godine, utvrđeno je:
1. da je glavni projekt – izmjena i dopuna, naveden u točki 1. ove Potvrde, izrađen u skladu s Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008 od 02.02.2016. godine, te odredbama Zakona o gradnji (²Narodne novine², br. 153/13),
2. Investitor, Grad Mursko Središće, Trg bana J. Jelačića 10, Mursko Središće, može izvesti izmjene predviđene glavnim projektom - izmjena i dopuna, na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada „Hrastinka“ u Murskom Središću s izgradnjom pristupnog puta na k.č.br. 5711, 5719 k.o. Mursko Središće, iz točke 1. ove Potvrde,
3. Sastavni dio ove Potvrde je glavni projekt - izmjena i dopuna, iz točke 1. ove Potvrde,
4. Potvrda izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta, sastavni je dio Potvrde glavnog
projekta, KLASA: 361-03/09-01/67, URBROJ: 2109/1-13/3-10-07, od 13. listopada
2010. godine, Reg.br. 177/10.
Upravna pristojba za izdavanje ove potvrde prema članku 6. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10.) nije naplaćena.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content