KLASA: 112-02/20-02/1
URBROJ:2109/1-01-20-01
Čakovec, 25. veljače 2020.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještgenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

1. Pročelnik Upravnog odjela za poslove župana
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo, politologija ili informacijske i komunikacijske znanosti
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

2. Pročelnik Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

3. Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

4. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija ili informacijske i komunikacijske znanosti
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

5. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, povijesti ili filozofije ili područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

6. Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja biomedicine i zdravstva, polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili iz područja humanističkih znanosti
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

7. Pročelnik Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo, ekonomija, politologija ili iz socijalne djelatnosti ili iz područja interdisciplinarnih područja znanosti
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

8. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje arhitekture i urbanizma ili iz područja društvenih znanosti, polje pravo
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

9. Pročelnik Službe za unutarnju reviziju
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje pravo ili ekonomija
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjet magistra ili stručnog specijalista na temelju članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLS-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (preslik diplome, uvjerenja…)
– dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke od najmanje pet godina (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
– elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– svjedodžbu o položenom državnom ispitu i
– vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid originalne dokumente.

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na glas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.

PRILOG:
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (PDF)