Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

Datum objave: 20. lipnja 2024.

KLASA: 112-02/24-01/5
URBROJ:2109-13-24-01
Čakovec, 18. lipnja 2024.

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije, OIB: 09161580297, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravnom odjelu za civilno društvo i ljudska prava – Odsjek za hrvatske branitelje, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje i opće poslove – 1 izvršitelj/ca – vježbenik/ca

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Potrebno stručno znanje:
Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti i bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ (“Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je isti povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provođenje natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i oglasnoj ploči Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti sve osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba javlja.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
1) životopis
2) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana)
3) dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrda ili uvjerenje)
4) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž
5) elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6) vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo za potrebe provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbi (EU 2016/679).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.
Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 I 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), ima to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je priložiti dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-na-prednost-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo to pravo i dokaz da je nezaposlena, pod uvjetom da radni odnos nije prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
Osoba koja se pri zapošljavanju poziva na članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s tim da se dokazom smatra javna isprava o invalidnosti na temelju koje se osoba može upisati u evidenciju osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.
Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Svi dokazi iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja je pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju javnog natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava“.

PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content