Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ

Datum objave: 15. veljače 2024.

KLASA: 402-06/24-01/33
URBROJ: 2109-01-24-2
Čakovec, 15. veljače 2024.

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije (KLASA: 402-06/24-01/33, URBROJ: 2109-01-24-1, od dana 09. ožujka 2024. godine) župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije

1. PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije (dalje u tekstu Poziv), je podnošenje zahtjeva hrvatskih branitelja s područja Međimurske županije za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona uoči Uskrsa.

Temeljni cilj Poziva je ublažiti negativne financijske posljedice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pozivom.

2. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Financiranje po ovom Pozivu mogu ostvariti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište/boravište na području Međimurske županije,
 • da su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22,119/22,71/23 i 156/23) ili
 • da su korisnici prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili
 • da nemaju ostvarene prihode u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev ili   
 • da se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez ostvarenih prihoda u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev.

Uvidom u evidencije koje vodi nadležni Upravni odjel Međimurske županije provjeriti će se ima li podnositelj zahtjeva priznati status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

U prihode podnositelja ne uračunavaju se novčana sredstva propisana temeljem članka 30. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22,119/22,71/23,156/23).

3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU BONOVA

Financijska sredstva u obliku poklon bona namijenjena hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu, Razdjel 700, Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava, Program 1011 Socijalna zaštita, Aktivnosti 101120 Potpora osobama u riziku od siromaštva.

Iznos dara u naravi u obliku poklon bona po pojedinom podnositelju zahtjeva iznosi 50,00 eura.

4. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA  

Podnositelj dostavlja na propisanom obrascu zahtjev na način da obvezno popunjava sva polja u obrascu zahtjeva. Uz zahtjev se prilaže tražena popratna dokumentacija.

Prijava se dostavlja u papirnatom tiskanom obliku ili u elektroničkom obliku.

Zahtjev u tiskanom obliku koji sadrži svu obveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u Pisarnicu Međimurske županije (ured broj 1), zaključno do 15 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije

Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Zahtjev u elektroničkom obliku dostavlja se najkasnije do 12:00 sati posljednjeg dana (petak) Poziva, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu.

Cjelokupna skenirana dokumentacija dostavlja se na adresu elektroničke pošte: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr s naznakom „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i provjere pristiglih zahtjeva, u nadležnosti je Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije.

Podnositelji zahtjeva koji ispunjava uvjete iz 2. točke ovog Poziva mogu podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona, višestruka prijava će rezultirati odbijanjem svih pristiglih zahtjeva tog podnositelja.

5. SADRŽAJ ZAHTJEVA

Pravo na dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona uoči Uskrsa imaju hrvatski branitelji s područja Međimurske županije uz dostavu sljedeće dokumentacije:

 1. ispisan i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva,
 2. preslika osobne iskaznice važeće na dan prijave ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani,
 3. ovjerenu Potvrdu o visini dohotka i primitka, za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev, za podnositelja, izdanu od strane nadležne Porezne uprave,
 4. preslika Rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se priznaje pravo za zajamčenu minimalnu naknadu, ako je primjenjivo,
 5. preslika Rješenja nadležnog upravnog odjela Međimurske županije kojim se priznaje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihove obitelji, ukoliko se isto se dostavi, navedeno će se pribaviti po službenoj dužnosti, ako je primjenjivo,
 6. Potvrda da se podnositelj zahtjeva nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez ostvarenih prihoda u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi Zahtjev, ukoliko se isto ne dostavi, pribaviti će se po službenoj dužnosti, ako je primjenjivo.

6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA BONOVA

Rok za podnošenje zahtjeva je najmanje 30 dana od dana objave Poziva, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. ožujka 2024. godine.

Zahtjev se smatra dostavljen u roku ako je dostavljen osobno u pisarnicu Međimurske županije ili u elektroničkom obliku, krajnji rok dostave je do 12:00 sati posljednjeg dana Poziva.

Razmatrat će se samo potpuno dostavljeni zahtjevi koje su pravodobno pristigli dok se nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće razmatrati o čemu će podnositelj biti obaviješten elektroničkim putem. Ukoliko zahtjev nije podnesen pravodobno ili dokumentacija nije potpuna, podnositelj nema pravo na pritužbu, ali ima pravo na uvid.

O načinu preuzimanja dara u naravi u obliku poklon bona, korisnici će biti obaviješteni naknadno.

NAPOMENA:

Unosom podataka u obrazac te dostavom propisane dokumentacije dajete privolu i pristajete na obradu osobnih podataka nadležnim tijelima Međimurske županije da Vaše osobne podatke obrađuju u svrhu ostvarivanja prava iz ovog Poziva, sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka EU (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

PRILOG:


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona

Odluka o dodjeli dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content