Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže – Niskonaponski kabelski priključak k.o. Lopatinec

Datum objave: 9. listopada 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/6
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04
Čakovec, 09. listopada 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB 09161580297, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 3243/2, 3246, 10204/2, 10189, 5381 k.o. Lopatinec“, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 3243/2, 3246, 10204/2, 10189, 5381 k.o. Lopatinec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content