Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Niskonaponski kabelski priključak k.o. Kotoriba (4536/2)

Datum objave: 9. listopada 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/7
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04
Čakovec, 09. listopada 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB
09161580297, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o
zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu
podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA
ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka
Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat:
„Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 4536/2, 4536/1, 5852, 5717, 5719, 5853, 4606,
4605 k.o. Kotoriba“, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 4536/2, 4536/1, 5852,
5717, 5719, 5853, 4606, 4605 k.o. Kotoriba, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content