Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi MŽ 2024.

Datum objave: 29. rujna 2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22.) te članka 37. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 26/10, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18- pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22- pročišćeni tekst), župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu

I. Sadržaj javnog poziva

Sredstva iz proračuna Međimurske županije osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Međimursku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Međimurske županije.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstva i objava rezultata, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstva, dokumentacija za prijavu programa i projekata, način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi, postupak podnošenja prigovora, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II. Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturne djelatnosti odnosno provode programe, projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi na području Međimurske županije, kako slijedi:

 • kulturne djelatnosti: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost te audiovizualna djelatnost,
 • kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam,
 • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
 • transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja i digitalizacija u području kulture.

Sukladno članku 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u 2024. godini mogu se raspisati i posebni javni pozivi za koje će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni.

III. Prioriteti i ciljevi

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvoj novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, jačanje kulturno- umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

IV. Postupak dodjele financijskih sredstava i objava rezultata

Administrativnu provjeru prijava prema redoslijedu zaprimanja obavlja Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Nakon administrativne provjere svih pristiglih prijava vezano uz propisane uvjete Javnog poziva, Upravni odjel priprema materijale za Kulturno vijeće Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Kulturno vijeće) koje stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, župan Međimurske županije donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih programa i projekata.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Međimurske županije.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih programa i projekata objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije.

V. Uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

Međimurska će županija dodjeljivati sredstva za financiranje programa udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko   poslovanje u   skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • imaju sjedište, odnosno fizičke osobe prebivalište na području Međimurske županije i   provode aktivnost na području Međimurske županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program koji prijave na Javni poziv, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potrebaMeđimurske županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Međimurske županije i drugih javnih izvora;
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim  zakonodavstvom
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015);
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Međimurskoj županiji i drugim institucijama.

Kriteriji na osnovi kojih će Kulturno vijeće predlagati uvrštavanje prijedloga u program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu zasnovani su na sljedećim sastavnicama:

 1. Programski kriteriji

Programi ustanova, organizacija, trgovačkih društava, strukovnih i amaterskih udruga uvrštavaju se u program ukoliko su od interesa za Međimursku županiju, za regionalno i šire područje, stručno su osmišljeni, imaju suglasnost nadležnih institucija kada je to zakonom određeno (primjerice zaštita kulturnih dobara) te ako su usmjereni na unaprjeđivanje ukupne kulturne, umjetničke ili druge djelatnosti u kojoj se ostvaruju.

Izdavački, likovni, glazbeni, izložbeni i slični programi pojedinaca i institucija procjenjivat će se na osnovi stručnih recenzija priloženih uz prijedlog programa.

Prednost pri uvrštavanju u program javnih potreba imat će prijedlozi koji pokrivaju šire područje županije, prezentiraju se izvan njezinih granica, na značajnim skupovima, smotrama, manifestacijama i u javnim publikacijama.

 1. Financijski kriteriji

Svaki projekt ili program mora sadržavati financijski plan s realno iskazanim  ukupnim troškovima te jasno iskazanim izvorima financiranja. Prednost pri uvrštavanju u program javnih potreba imat će programi i projekti koje dijelom financiraju Ministarstvo kulture, općine i gradovi, kao i oni koji se većim dijelom financiraju iz vlastitih sredstava predlagatelja.

 1. Kriterij izvodljivosti

U programima se mora definirati mjesto i vrijeme izvođenja. Mogu biti planirani u fazama, ali tako da bar jedna od njih bude završena u 2024. godini. Iz obrazloženja mora biti vidljivo da je projekt moguće ostvariti i da predlagatelj raspolaže potrebnim prostorom, sredstvima, znanjima i vještinama.  

 1. Kriterij savjesnosti i povjerenja

Prednost pri uvrštavanju u Program imat će prijedlozi predlagatelja koji su već uspješno ostvarili neke od projekata u suradnji s jedinicama lokalne ili regionalne uprave i samouprave, nadležnim ministarstvima ili javnim institucijama, namjenski iskoristili dodijeljena sredstva, ostvarili ciljeve za koje su dobili potporu i uredno ispunili administrativne zahtjeve financijera.

VI. Dokumentacija za prijavu programa/projekta

SADRŽAJ PRIJAVE

Tiskana prijava mora sadržavati:

 1. Ispunjen obrazac za prijavu programa/projekta
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
 3. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za samostalne umjetnike i druge fizičke osobe/prijavitelje
 4. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!udruge  );
 5. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ );
 6. Preslika važećeg Statuta (ili ispis iz Registra udruge Republike Hrvatske https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!udruge );
 7. Preslika ispisa korektnog financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti).

Dokumentacija iz točke 4. do 7. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora:

Programi i projekti koji će biti predloženi za financiranje, na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, u roku od pet (5) dana obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana (elektronički zapis);
 2. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, a koje nije starije od šest (6) mjeseci (elektronički zapis-dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge);
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, a koja će se zatražiti s ciljem izbjegavanja financiranja aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme, i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora;

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

Ako prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća.

VII. Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi

Obrazac prijave popunjen isključivo putem računala, potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjeren pečatom, uz dokumentaciju u skladu s ovim Javnim pozivom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici:

1. poštom na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

s naznakom „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi
Međimurske županije za 2024. godinu - NE OTVARAJ“

2. osobnom dostavom u pisarnicu Međimurske županije na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec

Na poleđini omotnice obavezno je navesti naziv prijavitelja.

Prijave se podnose u razdoblju od 29. rujna do 30. listopada 2023. godine do 15 sati.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva programa ili projekta u okviru ovog Javnog poziva.

Prihvatljivo razdoblje trajanja programa ili projekta je od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine te će se odobravati troškovi nastali u navedenom razdoblju neovisno od dana potpisa ugovora.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno pristigli te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Sve potrebne informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti elektroničkim putem na e-adresi: obrazovanje@medjimurska-zupanija.hr  najkasnije do 25.10.2023. do 15 sati.

VIII. Postupak podnošenja prigovora

Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Međimurskoj županiji sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Međimurske županije.

Međimurska županija dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

IX. Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

S predlagateljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Međimurska županija sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja predlagatelju kao korisniku financijskih sredstava.

Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za program ili projekt, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

X. Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave obračunskih situacija i završnog izvješća.

U skladu s ugovorenim rokom, korisnik se obvezuje Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, najkasnije do 31. siječnja 2025., dostaviti opisno i financijsko izvješće na propisanim obrascima.

Međimurska županija ima pravo koristiti izvješće i programski materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.

Međimurska županija zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava.

KLASA:    610-04/23-02/2
URBROJ: 2109-01-23-1 
Čakovec, 29. rujna 2023.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

Javni poziv (.pdf)

 1. Obrazac za prijavu programa za 2024.
 2. Obrazac – proračun 2024.
 3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Legenda 2
 5. Obrazac za opisni izvještaj za 2024.
 6. Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti za 2024.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content