Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Seizmičko snimanje Vukanovec – Zebanec - 3D - 2023“

Datum objave: 21. rujna 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/9
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04
Čakovec, 20. rujna 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, OIB: 27759560625, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Seizmičko snimanje Vukanovec – Zebanec - 3D - 2023“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Seizmičko snimanje Vukanovec – Zebanec - 3D - 2023, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

Rješenje Seizmičko snimanje Vukanovec_Zebanec_3D_2023 (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content