Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu, Služba za unutarnju reviziju

Datum objave: 21. lipnja 2023.

KLASA: 112-02/23-02/6
URBROJ:2109-01-23-01
Čakovec, 29. svibnja 2023.

Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

1. Pročelnik Službe za unutarnju reviziju

- 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete propisane člankom 28. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15  i  102/19):

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije
 • položen državni ispit
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • temeljno znanje engleskog jezika.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista na temelju članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis s detaljnim opisom poslova koje su do sada radili
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica) ili elektronički zapis iz Knjige državljana
 • dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili potvrda)
 • dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke od najmanje pet godina (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • elektronički zapis  s podacima o radnom stažu i radnom odnosu evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • svjedodžbu ili uvjerenje o položenom državnom ispitu
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru te posebno dokaz o postojanju radnog iskustva od najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije i
 • vlastoručno potpisanu izjavu o temeljnom znanju engleskog jezika.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid originalne dokumente.

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Prije stupanja na dužnost izabrani kandidat/kinja dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Osobe koje prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima/kinjama, od kandidata/kinje koji/e po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj/ona kandidat/kinja koji/a se u svojoj prijavi pozvao/la na to pravo i isto dokazao/la s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. i člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva ne pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), mora uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Natječaj za imenovanje Pročelnika Službe za unutarnju reviziju“.

O rezultatima izbora prijavljeni/e kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content