Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole - MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Datum objave: 6. lipnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000216
URBROJ: 2109-09-1/01-23-0003
Čakovec, 06.06.2023.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, OIB 09161580297, na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, izdaje

RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000156, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0014, od 28.05.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 18.06.2020. godine produžuje se za još tri godine, odnosno do 18.06.2026. godine.

OBRAZLOŽENJE
Investitor, MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 25.05.2023. godine izdavanje rješenja o produženju važenja građevinske dozvole navedene u izreci ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu imenovanog investitora utvrđeno je da isti na Zakonu osnovan iz obrazloženja navedenog u ovom rješenju.
Odredbom članka 123. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), propisano je da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, pri čemu je stavkom 2. tog članka propisano da se smatra da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja, dok je stavkom 3. tog članka propisano da se važenje građevinske dozvole produžuje na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.

Uvidom u spis predmeta građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000156, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0014, od 28.05.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna, istekom roka za žalbu, dana 18.06.2020. godine, a kojom građevinskom dozvolom je imenovanom investitoru dozvoljeno građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.a skupine – građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Gardinovec u sklopu aglomeracije Podturen na katastarskim česticama u k.o. Gardinovec i k.o. Domašinec (Gardinovec i Domašinec).
Nadalje, predmetna građevinska dozvola izdana je u skladu i pozivom na lokacijsku dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017, URBROJ: 2109/1-09/2-19-0010 od 19.02.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 15.03.2019. godine, pri čemu je uvidom u izdanu lokacijsku dozvolu i važeću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno da su se prostorni planovi, temeljem kojih je izdana lokacijska dozvola, mijenjali i dopunjavali (PPŽ Međimurske i PPUO Belica).

Međutim, izvršenim uvidom u izmjene i dopune navedenih prostornih planova utvrđeno je, da se iste izmjene i dopune, u sadržajnom pogledu, nisu odnosile na zahvat u prostoru određen lokacijskom i građevinskom dozvolom, koja je predmet produženja.
Dakle, izmjene i dopune prostornih planova, nisu od utjecaja na već izdanu i važeću lokacijsku dozvolu i na mogućnost produženja građevinske dozvole za još tri godine, jer se uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, određeni lokacijskom dozvolom, nisu promijenili.
Također, je uvidom u službenu evidenciju informacijskog sustava „eDozvola“ utvrđeno da imenovani investitor ovom Upravnom odjelu do trenutka podnošenja zahtjeva za produženje važenja građevinske dozvole, nije prijavio početak građenja građevine odobrene građevinskom dozvolom.
Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 123. stavka 4. Zakona o gradnji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.
Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije
HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– OPĆINA BELICA
HR-40319 Belica, Ulica Kralja Tomislava 100
– OPĆINA DOMAŠINEC
HR-40318 Dekanovec, Domašinec, Martina Pušteka 9
– MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
– MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
 ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti)
 mrežne stranice ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content