Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora temeljem programa "Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2023."

Datum objave: 4. svibnja 2023.

Temeljem točke 7. Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2023. godini“ (KLASA: 334-01/23-02/1; URBROJ: 2109-01-23-1) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa
“Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije
za 2023. godinu“

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije.

2. FINANCIJSKA SREDSTVA
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 55.000,00 eura osigurana su u proračunu Međimurske županije za 2023. godinu.
Međimurska županija će sufinancirati do maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 1.500,00 eura, a maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 5.000,00 eura s uključenim PDV-om bez obzira da li je korisnik u sustavu PDV-a ili nije. Iznosi sufinanciranja ovise o broju zaprimljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave. Odobrena sredstva korisniku se isplaćuju nakon izvršenog projekta i dostavljenih dokaza o istom.
Sredstva dodijeljena po ovom Programu smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici bespovratnih potpora po ovom Programu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici programa bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije, uz uvjet da su u međuvremenu ispunili sve svoje ugovorne obveze prema Međimurskoj županiji.
Neprihvatljivi prijavitelji su turističke zajednice, te tvrtke / ustanove / institucije u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije, kao i tvrtke / ustanove / institucije kojima je Međimurska županija osnivač ili su na neki drugi način već postojeći korisnici proračuna Međimurske županije.
Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.

4. NAMJENA SREDSTAVA
U Programu „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije u 2023. godini“ prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo oni nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

• unapređenju strukture i kvalitete smještajne ponude
• uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja
• jačanju eno-gastronomske ponude
• zelenoj i digitalnoj tranziciji turizma
• očuvanju tradicijskih / autohtonih vrijednosti

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine, pa sve do završetka prijavljenog projekta, ili do krajnjeg roka za predaju završnog izviješća, odnosno do 15. studenog 2023. godine.
Sredstva će se dodjeljivati poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja koje podrazumijeva izbjegavanje dvostrukog financiranja istih troškova iz sredstava ovog Programa i drugih javnih izvora uključujući sredstva programa Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova o čemu odgovorne osobe potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije.
Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

5. KRITERIJI ODABIRA
Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema sljedećim kriterijima:

• originalnost i kvaliteta projekta - jasno definiran sadržaj projekta (0-50 bodova)
• doprinos razvoju turističke ponude destinacije (0-40 bodova)
• doprinos održivosti u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom (0-40 bodova)
• doprinos očuvanju tradicijskih / autohtonih vrijednosti (0-40 bodova)
• dovršenost projekta (0-30 bodova)

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
• popunjen i potpisan obrazac zahtjeva
• preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar
• rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističko/ugostiteljskih djelatnosti, odnosno Rješenje o kategorizaciji objekta (uvjetno)
• dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira
• dokaz o legalnosti građevine (ukoliko prijavljeni projekt podrazumijeva gradnju / dogradnju / proširenje objekta, potrebno je priložiti kopiju pravomoćne građevinske dozvole ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje legalnost građevine)
• potvrdu Porezne uprave na ime prijavitelja o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana)
• ovjeren obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti
• ovjerenu izjavu prijavitelja da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina
• ovjerenu izjavu prijavitelja o načelu izbjegavanje dvostrukog financiranja
• foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u ili USB memory stick-u)
• preslika kartice bankovnog računa prijavitelja

Svi obrasci iz natječajne dokumentacije moraju biti ispunjeni na računalu i ovjereni od strane prijavitelja.
Prijavitelji koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture i medija, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.

7. DODJELA SREDSTAVA
Provedbu postupka odabira projekta koji će se sufinancirati obaviti će Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Međimurskoj županiji.
Zadaća Povjerenstva je utvrditi koji projekti ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, te izraditi prijedlog projekata i predložiti iznose potpora za Župana koji će donijeti konačnu Odluku o dodjeli bespovratnih potpora. Tijekom razmatranja prijava Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili određena pojašnjenja od prijavitelja.

Po donošenju Odluke o dodjeli sredstava Korisnik će s Međimurskom županijom potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

8. UGOVOR I KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA
Ugovorom o dodjeli, između ostaloga, definirati će se i obveza korisnika o dostavi završnog izvješća kojim se dokazuje namjensko korištenje sredstava.
Korisnik je obvezan:
• namjenski utrošiti sredstva potpore prema ugovorenom roku
• po izvršenju projekta, ili najkasnije do krajnjeg roka, odnosno 15. studenog 2023. dostaviti završno izvješće o završetku projekta
• u slučaju pojave okolnosti koje onemogućuju dostavu završnog izvješća u propisanom roku, korisnik je o tome dužan pisanim putem obavijestiti Međimursku županiju i to odmah nakon utvrđivanja više sile i/ili okolnosti, a najkasnije 30 dana prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća
• omogućiti Povjerenstvu kontrolu namjenskog korištenja potpora, a po potrebi i očevid realizacije turističkog projekta na licu mjesta

Međimurska županija će korisniku isplatiti ugovorena sredstva u roku od 30 dana po dostavi valjanog završnog izvješća.

Neizvršenje ugovornih obveza u cijelosti, i/ili nepoštivanje bilo kojeg od ugovorenih rokova za izvršenje ugovora i/ili dostavu izvješća, smatrati će se povredom ugovora te će Međimurska županija donijeti odluku o raskidu ugovora.
Korisnici potpore koji ne ispune ugovorne obveze u potpunosti, gube pravo na poticajna sredstva Međimurske županije u sljedećih pet godina.

9. IZVJEŠTAVANJE
Korisnik je obvezan po provedbi projekta i utrošku ugovorenih sredstava potpore, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine, o tome izvijestiti Međimursku županiju podnošenjem Završnog izvješća.
• završno izvješće ujedno predstavlja zahtjev za isplatom ugovorenih sredstava
• završno izvješće mora se sastojati od opisnog i financijskog dijela
• uz opisni dio, završnim izvješćem mora se dokumentirati namjensko korištenje sredstava (sklopljeni ugovori s izvođačima radova / usluga, računi, potvrde o plaćanju, fotodokumentacija i sl…)
• svi računi moraju glasiti na prijavitelja projekta
• ukoliko se zbog tehničkih razloga na računu ne može navesti naziv prijavitelja, uz račun se mora priložiti dokaz kojim se nepobitno dokazuje da je račun plaćen od strane prijavitelja
• za priložene račune nužno je napraviti zbirnu specifikaciju
• završno izvješće o završetku projekta potrebno je dostaviti najkasnije do 15. studenog 2023. godine

S obzirom da Međimurska županija po ovom Programu sufinancira do maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, kod financijskog dijela izvještavanja korisnik je dužan dokazati završetak projekta zbrojem odobrenih sredstava i uloženih vlastitih sredstava. Vlastita uložena sredstva moraju biti dokazana minimalno u istom iznosu sredstava dodijeljenih od Međimurske županije po Ugovoru.
Ukoliko korisnik ne dostavi dokaze o izvršenim aktivnostima i plaćanjima u traženim iznosima, Međimurska županija neće isplatiti potporu korisniku, te time završava njihov ugovorni odnos.
Završno izvješće i popratna dokumentacija dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo poljoprivredu i turizam, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom „Turizam – završno izvješće“. Na omotnici moraju biti vidljivi i podaci podnositelja izvješća.

10. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije (prizemlje, soba br. 1) ili putem pošte najkasnije do 5. lipnja 2023. godine na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
„Javni natječaj – Turizam – NE OTVARATI“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.

Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr ).
Sve propisane obrasce potrebno je popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.
Svi obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom (ukoliko je prijavitelj pravna osoba) od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva.
Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka, te zahtjevi koji nisu ispunjeni na računalu ili koji nemaju svu traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

11. INFORMACIJE
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: turizam@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr .

NAPOMENA: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine", broj 42/18) te Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/ ).
Prijavom na natječaj podnositelji prijava Međimurskoj županiji daju privolu da se osobni podaci prikupljaju u svrhu prikupljanja, obrade i vrednovanja temeljem Javnog natječaja za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2023. godini te da se neće koristiti u druge svrhe.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

Klasa: 334-01/23-02/1
Urbroj: 2109-01-23-3
Čakovec, 31. 3. 2023.

PRILOZI:

(Ukoliko ne možete skinuti dokumente kliknite desni tipku na mišu i izaberite "Spremi vezu kao...")

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content