Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine – pčelinjaka u Kotoribi

Datum objave: 25. travnja 2023.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/11
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04
Čakovec, 25. travnja 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297) temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine – pčelinjaka u Kotoribi, Matije Gupca bb na k.č.br. 1882, 1926, 33, 5713, 5718, 5863, 4542, 5717, 5852, 4536/1 i 4536/2 k.o. Kotoriba“, donosi

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine – pčelinjaka u Kotoribi, Matije Gupca bb na k.č.br. 1882, 1926, 33, 5713, 5718, 5863, 4542, 5717, 5852, 4536/1 i 4536/2 k.o. Kotoriba, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 23. studenog 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine – pčelinjaka u Kotoribi, Matije Gupca bb na k.č.br. 1882, 1926, 33, 5713, 5718, 5863, 4542, 5717, 5852, 4536/1 i 4536/2 k.o. Kotoriba. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, izrađeno od strane HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Odjel za pristup mreži, Žrtava fašizma 2, Čakovec, od studenog 2022. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/11, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 24. studenog 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 24. travnja 2023. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/1216, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 21. travnja 2023. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Predmetni zahvat je niskonaponski kabelski priključak gospodarske građevine - pčelinjaka u Kotoribi. Priključak se izvodi podzemno, polaganjem u rov od postojećeg stupa br. 8-1-498 niskonaponske mreže do novog slobodno stojećeg priključno-mjernog ormara SPMO-I-1B smještenog na rubu parcele korisnika, na k.č.br. 4536/2 k.o. Kotoriba. Ukupna duljina trase iznosi 1268 m te se izvodi u koridorima postojećih prometnica.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi niti su staništa pogodna za ciljne vrste budući da se radi o polaganju podzemnog niskonaponskog kabela u koridorima postojećih prometnica te se radi o utjecaju koji nije značajan. Vezano uz kumulativni utjecaj, provedbom planiranog zahvata može se isključiti i mogućnost značajnog negativnog kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s već provedenim i odobrenim zahvatima.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec elektroničkim putem: bojan.kranjec@hep.hr
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje

RJEŠENJE (.pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content