Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, izgradnja parkirališta i nadstrešnice - HAIX Obuća d.o.o.

Datum objave: 21. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

KLASA: UP/I-351-03/23-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-23-14
Čakovec, 21. ožujka 2023.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica, OIB: 73612039529, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

I. Za namjeravani zahvat, izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
II. Za namjeravani zahvat, izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Nositelj zahvata, HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 02. veljače 2023. godine podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Eko. – Adria d.o.o. Pula, Boškovićev uspon 16, OIB: 05956562208 u siječnju 2023. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.1. Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha i veće, Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaja na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na Internetskoj stranici Međimurske županije objavljena je dana 06. veljače 2023. godine Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 06. veljače 2023. godine). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na Internetskim stranicama Međimurske županije nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
„Nositelj zahvata planira izgradnju vanjskog parkirališta za vozila i bicikle te izgradnju nadstrešnice iznad parkirališta. Građevna čestica lokacije zahvata nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17, 16/18 i 3/20 – pročišćeni tekst). Za potrebe izgradnje predmetne građevine ne predviđa se formiranje nove građevne čestice već se gradnja definira obuhvatom zahvata u prostoru na k. č. 951/6 površine 7.252 m2 i 951/7 površine 38.778 m2, k.o. Mala Subotica. Površina obuhvata iznosi P = 36030 m². Postojeća parcela 951/6 nepravilnog je oblika. Spaja se na lokalnu cestu i sadrži dvije prilazne ceste koje se spajaju na okolne parcele, a i na parcelu 951/7. Parcela 951/7 približno je kvadratnog oblika i sačinjava ju isključivo zelena površina. Na parceli nema postojećih objekata. Ulaz na parkiralište odvija se sa parcele 951/6 koja sadrži prilaznu cestu i koja se spaja na lokalnu cestu. Ulaz je moguć sa dvije nasuprotne strane parcele 951/7. Parkiralište će sadržavati 908 parkirnih mjesta, od kojih je 783 parkirnih mjesta natkriveno nadstrešnicama. Parkirna mjesta natkrivena nadstrešnicama nalaze se iza građevne linije parcele. Glavna prometnica 'A' pomaknuta je u odnosu na parcelu i prati oblik parcele cijelom svojom duljinom, okružujući parkirna mjesta. Glavna prometnica 'E' spaja dva nasuprotna ulaza u parkiralište. Oko 20 % parkirnih mjesta ukomponirano je u zelene površine na obodu parcele. Širina svih prometnica iznosi 6 m. Podloga površine parkirališta će se asfaltirati.“

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-03 od 06. veljače 2023. godine) za mišljenjem Općini Mala Subotica, Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije, Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec i Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin te požurnicu (KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-06 od 26. veljače 2023. godine) Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin i požurnicu (KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-07 od 26. veljače 2023. godine) Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec.

Općina Mala Subotica dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I-361-03/23-01/2; URBROJ: 2109-10-03-23-4 od 16.02.2023. godine) u kojem se navodi da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/1, URBROJ: 2109-63-01-23-02 od 13. veljače 2023. godine) u kojem navodi da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

Međimurske vode d.o.o. Čakovec dostavile su mišljenje (Ur.broj: 2109-53-05-35 od 01.03.2023. godine) u kojem navode da kod zahvata ovakvog tipa jedna od najvažnijih sastavnica u zaštiti okoliša predstavlja odgovarajuće prikupljanje i tretman otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) te stoga skrećemo pažnju da je projektnom dokumentacijom to potrebno kvalitetno riješiti, ali isto tako i izvesti kod izgradnje same građevine. U fazi gradnje i uporabe potrebno je spriječiti nekontrolirano izlijevanje otpadnih voda odnosno osigurati odgovarajuće zbrinjavanje istih. Sukladno svemu navedenom, a uz pridržavanje odgovarajućih mjera za predmetni zahvat se ne očekuje značajan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Međimurskim voda d.o.o. Čakovec.

Hrvatske vode d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin dostavile su mišljenje KLASA: 351-02/23-01/0000057, URBROJ: 374-26-3-23-3 od 06.03.2023. godine u kojem, između ostalog, navode da iz sadržaja Elaborata zaštite okoliša izrađenog u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija, utvrđeno je da Elaborat ne sadrži podatke o lokaciji zahvata u odnosu na tijela površinskih voda te se traži da se dopuni tekst Elaborata vezano za obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata na vode i vodni okoliš.

Upravni odjel Zaključkom KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-10 od 09. ožujka 2023. godine pozvao je nositelja zahvata da dopuni Elaborat sukladno mišljenju Hrvatskih voda d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin.

Dana 15. ožujka 2023. godine u spis predmeta zaprimljena je dopuna Elaborata zaštite okoliša od ožujka 2023. godine.

Dopunjeni Elaborat zaštite okoliša ponovno je dostavljen na mišljenje Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin dopisom KLASA: UP/I-351-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-12 od 16. ožujka 2023. godine.

Dana 20. ožujka 2023. godine zaprimljeno je mišljenje Hrvatskih voda d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin (KLASA: 351-02/23-01/0000057, URBROJ: 374-26-3-23-5 od 17.03.2023. godine) u kojem se navodi da je uvidom u dopunjeni Elaborat zaštite okoliša utvrđeno da su dopune izvršene sukladno primjedbama te se daje konačno mišljenje da će primjena svih mjera zaštite voda i praćenje stanja voda koje su neizostavan dio sadržaja predmetnog Elaborata osigurati odgovarajuću zaštitu voda i vodnogospodarskih interesa sukladno zakonskim propisima te smatramo da nije potrebno pokrenuti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:
S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, uz uvažavanje zaprimljenih mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima – sudionika u postupku te na prepoznate utjecaje na okoliš koji mogu proizaći korištenjem predmetnog zahvata ne očekuju se utjecaji na okoliš koji bi mogli dugotrajno i negativno utjecati na sastavnice okoliša ukoliko se nositelj zahvata bude pridržavao propisane zakonske regulative.
Svi negativni utjecaji koji se javljaju tijekom korištenja ovakvog zahvata nisu okarakterizirani kao značajni, osim prenamjene prirodnog staništa i promjene krajobraznih vizura radi izgradnje parkirališta (asfaltiranje podloge) na lokaciji čije utjecaje nije moguće izbjeći. S obzirom da se zahvat izvodi na području koje je prostornim planom karakterizirano kao gospodarska namjena – proizvodna i uslužna na kojoj je dozvoljena izgradnja parkirališta i postavljanje nadstrešnica, smatra se kako je prenamjena staništa radi izgradnje zahvata neizbježan i prihvatljiv negativan utjecaj na okoliš.
Zaključuje se kako provođenjem predmetnog zahvata izgradnje parkirališta s nadstrešnicama na k.č. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, u naselju Mala Subotica na području Općine Mala Subotica, Međimurska županija neće doći do značajnih negativnih utjecaja na okoliš, odnosno zaključuje se kako je predmetni zahvat prihvatljiv za okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:
Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine“, broj 80/19). Najbliže područje ekološke mreže nalazi se na udaljenosti od 4,7 km od lokacije zahvata: Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR200l307 Dravske akumulacije i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HRl000013 Dravske akumulacije. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, 2016., predmetni zahvat planira se izvesti na području koje karakteriziraju stanišni tipovi I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine. S obzirom da se zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te utvrdio da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Točka III. ovog rješenja propisana je sukladnu članku 92. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je sukladnu članku 92. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je temeljem članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.
Pismena se žalba predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica putem elektroničke pošte na e-mail: l.rusak@haix.de
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb putem elektroničke pošte na e-mail: pisarnica@mingor.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, UL. Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta


RJEŠENJE (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content