Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti planiranog zahvata za područje ekološke mreže - Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma, k.o. Lopatinec

Datum objave: 28. veljače 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/2
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04
Čakovec, 28. veljače 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, OIB: 23610091824, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma na k.č.br. 5381/2 k.o. Lopatinec“, donosi

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat – Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma na k.č.br. 5381/2 k.o. Lopatinec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, OIB: 23610091824, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 09. veljače 2023. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma na k.č.br. 5381/2 k.o. Lopatinec. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, izrađeno od strane MPLAN Bjelovar, projektant: Anamarija Šimunović, mag.ing.arch., od prosinca 2022. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/23-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02, od 13. veljače 2023. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 27. veljače 2023. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/23-02/216, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 27. veljače 2023. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, planirana je izgradnja turističko-edukacijskog centra za razvoj ruralnog turizma na k.č.br. 5381/2 (novoformirana od dijela k.č.br. 5381) k.o. Lopatinec, koja će biti površine 1,24 ha. Čestica graniči s državnom cestom DC227 na jugozapadu i manjom nerazvrstanom pristupnom cestom na jugoistoku. Državnom cestom prolazi trasa plinovoda, električna komunikacijska infrastruktura, vodoopskrbni cjevovod te glavni dovodni kanal (kolektor) za skupljanje otpadnih voda. Predviđena su dva kolna ulaza na parcelu s navedenih prometnica (oba pristupa bit će širine 6 m). Na građevnoj čestici planira se smještaj osnovne građevine turističko-edukacijskog centra za razvoj ruralnog turizma te prateće građevine etno muzeja. Postojeća čestica prekrivena je gustom visokom vegetacijom. Vanjski prostori zamišljeni su kao usjeci u šumi. Površine prirodnog zelenila činit će oko 6332 m2, odnosno oko 51% parcele.

Za provedbu zahvata planirano je uklanjanje šumske vegetacije na površini od oko 2200 m2 uz samu državnu cestu, dok će se ostatak parcele u što većoj mjeri ostaviti netaknut. Nakon izgradnje će se izgrađeni dio parcela u što većoj mjeri ozelenjeti autohtonim vrstama koje su zatečene na samoj parceli. Na izrazito kosom prirodnom terenu uredit će se vanjske površine različitih namjena oblikovane kao krugovi koji će biti parterno uređeni (platoi). U dokumentaciji se navodi da će površina platoa biti 1115 m2. Platoi će biti zaravnate površine utisnute u prirodni teren ili izdignute iznad njega, a bit će fiksirani potpornim zidovima različitih visina, dok će spuštanje u ili penjanje na njih biti uređeno u skladu s njihovim funkcijama (npr. tribine ljetne pozornice). Na jednom od platoa bit će postavljena i prateća građevina etno muzeja, koji je zamišljen kao replika tradicionalne međimurske kuće, unutar koje će se smjestiti i vinski podrum. Na zaravnatom jugoistočnom dijelu parcele uredit će se parter i postaviti infrastruktura za multifunkcionalni prostor koji će služiti za razne događaje, od zabavnog parka do tradicionalnih priredbi i događanja. U sklopu centra planirano je pružanje ugostiteljskih usluga, organizacija događanja izlaganje i prodaja proizvoda lokalnih OPG-ova, organizacija tečajeva i seminara na temu ruralnog turizma te lokalne eno-gastronomske i kulturne baštine (restoran s kuhinjom, kafić, višenamjenska dvorana, wellnes, vinoteka, prateći sadržaji poput sanitarija te servisnih i tehničkih prostora, prodajni prostori, info-pult, suvenirnica te smještajni kapaciteti - apartmani).

Prirodni pokos terena od osnovne građevine do sadržaja na otvorenom pratit će glavne i sporedne šetnice, koje će povezivati kružne platoe s različitim sadržajima kao što su park skulptura, igrališta, ljetna pozornica, fire pit, vodeni biotop, sjedenje, sanitarije, paviljon za igru i slično. U unutarnjim i vanjskim prostorima koristit će se rasvjetna tijela s LED izvorima svjetla. Za vanjsku rasvjetu koristit će se rasvjeta male snage koja će biti smještena u podzidima, nisko uz tlo, sa snopom svjetlosti usmjerenim prema dolje, rasvjeta će biti minimalna, gasit će se noći centralnim sustavom upravljanja, čime se utjecaj svjetlosnog onečišćenja planira svesti na najmanju moguću mjeru. Grijanje i hlađenje građevine bit će osigurano dizalicama topline, a građevine će biti priključene na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje (vode iz kuhinje i s površina za parkiranje će se prije ispuštanja pročišćavati na separatoru ulja i masti). Oborinske vode s krovnih površina će se ispuštati po vlastitom terenu.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, na lokaciji planiranog zahvata prisutno je šumsko stanište u kojem prevladavaju vrste oskoruša i bagrem, u sloju drveća prisutni su i orah, trešnja, obični grab, lipa i dr., dok su u sloju grmlja prisutne lijeska, crna bazga, svibovina, divlja loza i druge vrste, a u prizemnom rašću najviše kopriva, velika zlatnica i kupina. Uz rubove cesta nalaze se uski pojasevi travnatih površina koje se redovito kose. U krajnjem istočnom dijelu lokacije zahvata nalazi se manja površina travnjaka, površine oko 500 m2, koji je uređen nakon nedavnog krčenja vinograda koji se nalazio na navedenom prostoru. Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno Hrvatskih šuma, lokacija zahvata nalazi se u odsjeku 17a gospodarske jedinice „Gornje Međimurje“, kartiran kao stanišni tip E.9.1.1. Sastojine bagrema, uređajnog razreda sjemenjača bagrema nepotpunog sklopa. Sukladno navedenom, na području planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS HR2001346 Međimurje niti se radi o staništima pogodnima za ciljne vrste kiseličin vatreni plavac, veliki livadni plavac i zagasiti livadni plavac, dok je stanište potencijalno pogodno za ciljnu vrstu danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*). Provedbom zahvata uklonit će se oko 0,2 ha šumske vegetacije za potrebe izgradnje građevine te oko 0,1 ha za potrebe izrade platoa. Uzimajući u obzir da je za ciljnu vrstu danja medonjica unutar navedenog POVS potrebno očuvati pogodna staništa za vrstu (šumarci, rubovi šuma, livade, šumske čistine) u zoni od 2520 ha, smatramo da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2001346 Međimurje.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec elektroničkom poštom na e-mail: nacelnik@svetijurajnabregu.hr
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje

Rješenje - Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content