Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ  za su/financiranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini

Datum objave: 17. veljače 2023.

KLASA: 402-06/23-02/7

URBROJ: 2109-01-23-2

Čakovec, 17. veljače 2023. godine

Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20 i 7/22), Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekta udruga koji su od interesa Međimurske županije (KLASA:402-08/19-02/7, URBROJ: 2109-01-23-04 od 16. siječnja 2023. godine) i Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini (KLASA: 402-06/23-02/7, URBROJ: 2019-01-23-1), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini

 • PREDMET NATJEČAJA 

Predmet Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za su/financiranje programa i projekta koje provode udruge u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Putem ovog natječaja Međimurska županija će doprinijeti zadovoljenju javnih potreba na području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, skrbi o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije razvoja civilnog društva, kao i realiziranju ciljeva definiranih u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije.

Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekta udruga koji su od interesa Međimurske županije te propisanih Uputa za prijavitelje.

 • PODRUČJA AKTIVNOSTI

            Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u sljedećim prioritetnim područjima za dodjelu sredstava:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose osnaživanju organizacija civilnog društva u navedenim prioritetnim područjima za aktivnosti kojima će se:

 • ojačati kapaciteti udruga za zaštitu prava potrošača te omogućiti provođenje edukacija, savjetovanja, informiranja i jačanja svijesti potrošača o njihovim temeljnim pravima;
 • poboljšati kvaliteta života i rješavanje problema svih skupina, uključujući i osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, djecu s teškoćama u razvoju, djecu s teškoćama u ponašanju, branitelje, pripadnike nacionalnih manjina;
 • unaprijediti svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih svih dobnih skupina;
 • unaprijediti skrb i položaj svih ranjivih skupina, uključujući i osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, djecu s teškoćama u ponašanju, branitelje, pripadnike nacionalnih manjina i ostale skupine;
 • unaprijediti skrb i brigu za populaciju djece i mladih, unaprijediti položaj i osigurati podršku djeci i mladima u svim segmentima života;
 • unaprijediti svijest o važnosti i značaju poštivanja, unaprjeđivanja i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
 • PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA

PROGRAMA

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 161.369,00 eura (KUNA 1.215.834,73 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450) od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača - 5.973,00 eura (KUNA 45.003,57 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450);
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji - 38.490,00 eura (KUNA 290.002,90 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450);
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici - 36.453,00 eura (KUNA 274.655,13 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450);
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom - 46.453,00 eura (KUNA 350.000,13 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450);
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva - 34.000,00 eura (KUNA 256.173,00 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa i projekta u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

 • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača - 4 potpore
 • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji - 10 potpora
 • Prioritetno područje 3 – umirovljenici - 7 potpora
 • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom - 15 potpora
 • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva - 19 potpora.

Najmanji iznos traženih sredstava je 400,00 eura (KUNA 3.013,80 kn – fiksni tečaj konverzije 7.53450), a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta iznosi 19.000,00 eura (KUNA 143.155,50 kn – fiksni tečaj konverzije 7.53450). Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.

Međimurska županija zadržava pravo realokacije sredstava u okviru programskih područja, ovisno o kvaliteti prijavljenih programa i projekata te broju pristiglih prijava.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.

Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske te da su im ovlaštene osobe u mandatu,
 2. su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 3. su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet su/financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 4. program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije bude od posebnog interesa za Županiju i ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima natječaja;
 5. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 6. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 7. se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 8. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2023. godinu.

Prihvatljivi za su/financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 01. siječnja 2023. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno 31. prosinca 2023. godine.

 • NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt iz jednog prioritetnog područja. Višestruka prijava rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava.

Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.

Prijava se dostavlja u papirnatom tiskanom obliku ili u elektroničkom obliku.

Cjelovite prijave u tiskanom obliku koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (ured broj 1), zaključno do 15 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

Prijava na Javni natječaj
za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini

R. Boškovića 2
40000 ČAKOVEC

s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava u tiskanom obliku sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).

Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 15 sati posljednjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu. Elektronička prijava sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).

Cjelokupna skenirana dokumentacija dostavlja se na adresu elektroničke pošte: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr s naznakom Prijava na Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 •  SADRŽAJ PRIJAVE

Tiskana prijava mora sadržavati:

 1. Ispunjen obrazac za prijavu programa/projekta
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
 3. Ispunjen obrazac o partnerskoj organizaciji, ako je primjenjivo
 4. Ispunjenu izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu/projektu, ako je primjenjivo
 5. Ispunjenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Ispunjenju izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
 7. Ispunjen obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta
 8. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava, ako je primjenjivo.

Dokumentacija iz točke 1. do 7. treba biti popunjena u cijelosti, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dokumentacija:

 • Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka koji izdaje Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije, nadležan za registraciju udruga;
 • Preslika važećeg Statuta (ili ispis iz Registra udruge Republike Hrvatske https://registri.uprava.hr/#!udruge);
 • Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu);
 • Preslika potvrde o predanom financijskom izvješću ili ispis financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e  (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti).

Dokumentacija iz točke 9. do 12. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.

Dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora:

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji čiji će programi ili projekti nakon provedbe postupka utvrđivanja kvalitete prijave biti predloženi za su/financiranje, na zahtjev nadležnog upravnog odjela Županije, u roku od pet (5) dana dostaviti će sljedeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju  vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana;
 2. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, a koje nije starije od šest (6) mjeseci (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta);
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, a koja će se zatražiti i neposredno prije potpisivanja Ugovora s ciljem izbjegavanja financiranja aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme, i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora;
 4. Bjanko zadužnica u iznosu odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika, a koju dostavlja odgovorna osoba prijavitelja za programe/projekte koji će se financirati u iznosu od 2.654,46 eura (KUNA 20.000,00 kn – fiksni tečaj konverzije 7.53450) i više. 

Ako prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća.

 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a krajnji rok za dostavu prijave je 20. ožujka 2023. godine.

Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Natječaj.

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 15 sati posljednjeg dana Natječaja.

Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 15 sati posljednjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno pristigli, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.

 • POSTUPAK PRIGOVORA

Udruge čiji programi ili projekti ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja i koje su odbačene mogu u roku od 8 dana od primitka obavijesti podnijeti prigovor.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore koje će u roku od osam (8) dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će bit odbačena.

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti će se pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se ne može podnijeti na Odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore, poštom, u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru uzimajući u obzir sve činjenice donosi Povjerenstvo. Na omotnici mora biti jasno naznačeno o kojem se javnom natječaju radi.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

 • UPUTE ZA PRIJAVITELJE

U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 10. ožujka 2023. godine.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

JAVNI NATJEČAJ (.pdf)

PRILOZI:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac 1 - Opisni obrazac za prijavu programa/projekta
 3. Obrazac 2 - Obrazac proračuna
 4. Obrazac 3 - Obrazac o partnerskoj organizaciji
 5. Obrazac 4 - Izjava o partnerstvu
 6. Obrazac 5 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac 6 - Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
 8. Obrazac 7 - Obrazac opisnog izvještaja
 9. Obrazac 8 - Obrazac financijskog izvještaja
 10.  Obrazac 9 - Životopis voditelja/voditeljice programa/projekta
 11.  Obrazac 10 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave
 12.  Legenda 1 - Specifično područje financiranja
 13.  Legenda 2 - Korisničke skupine
 14.  Legenda 3 - Osnovni / dodatni tip 
 15.  Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content