Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE- planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_05_Sveti Martin na Muri_ODC_40_05_01)

Datum objave: 6. veljače 2023.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/12
URBROJ: 2109-09-5/01-23-05
Čakovec, 06. veljače 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb, OIB: 47445593925, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_05_Sveti Martin na Muri_ODC_40_05_01)“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_05_Sveti Martin na Muri_ODC_40_05_01), prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

Rješenje (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content