Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - HAIX Obuća d.o.o.

Datum objave: 6. veljače 2023.

KLASA: UP/I-351-03/23-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-23-02
Čakovec, 06. siječnja 2023.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
Izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.1. Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha i veće, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nositelj zahvata
HAIX Obuća d.o.o., Gospodarska 1, 40 321 Mala Subotica, OIB: 73612039529

Lokacija zahvata
Lokacija zahvata nalazi se na k.č.br. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica u naselju Mala Subotica na području Općine Mala Subotica u Međimurskoj županiji.

Sažeti opis zahvata
„Nositelj zahvata planira izgradnju vanjskog parkirališta za vozila i bicikle te izgradnju nadstrešnice iznad parkirališta. Građevna čestica lokacije zahvata nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17, 16/18 i 3/20 – pročišćeni tekst). Za potrebe izgradnje predmetne građevine ne predviđa se formiranje nove građevne čestice već se gradnja definira obuhvatom zahvata u prostoru na k. č. 951/6 površine 7.252 m2 i 951/7 površine 38.778 m2, k.o. Mala Subotica. Površina obuhvata iznosi P = 36030 m². Postojeća parcela 951/6 nepravilnog je oblika. Spaja se na lokalnu cestu i sadrži dvije prilazne ceste koje se spajaju na okolne parcele, a i na parcelu 951/7. Parcela 951/7 približno je kvadratnog oblika i sačinjava ju isključivo zelena površina. Na parceli nema postojećih objekata. Ulaz na parkiralište odvija se sa parcele 951/6 koja sadrži prilaznu cestu i koja se spaja na lokalnu cestu. Ulaz je moguć sa dvije nasuprotne strane parcele 951/7. Parkiralište će sadržavati 908 parkirnih mjesta, od kojih je 783 parkirnih mjesta natkriveno nadstrešnicama. Parkirna mjesta natkrivena nadstrešnicama nalaze se iza građevne linije parcele. Glavna prometnica 'A' pomaknuta je u odnosu na parcelu i prati oblik parcele cijelom svojom duljinom, okružujući parkirna mjesta. Glavna prometnica 'E' spaja dva nasuprotna ulaza u parkiralište. Oko 20 % parkirnih mjesta ukomponirano je u zelene površine na obodu parcele. Širina svih prometnica iznosi 6 m. Podloga površine parkirališta će se asfaltirati.“
Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je, uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Eko. – Adria d.o.o., Boškovićev uspon 16, 52 100 Pula, OIB: 05956562208, siječanj 2023. godine. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. U okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:
1. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin
2. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec
3. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40 315 Mursko Središće
4. Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (https://medjimurska-zupanija.hr/) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode
dr.sc. Sandra Golubić


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content