Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

Datum objave: 31. siječnja 2023.

KLASA: 112-02/23-03/3
URBROJ:2109-14-23-01
Čakovec, 30. siječnja 2023.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije Međimurske županije, za radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci i uz probni rad od dva mjeseca,

Kandidat/kinja se prima u službu zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za međunarodnu suradnju.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist iz područja humanističkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika – razina samostalnog korisnika (B1 ili B2)
- položen državni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na oglas (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, kumulativno pod a) i b)
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u koje je kandidat/kinja obavljao navedene poslove
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- izjavu da kandidat/kinja posjeduje traženo znanje engleskog jezika i
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-adresu i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. i člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji se poziva ne pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

PROČELNICA

Dr. sc. Anita Perešin


Obavijesti i upute kandidatima

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content