Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - viši stručni suradnik za javnu nabavu

Datum objave: 29. prosinca 2022.

KLASA: 112-02/22-03/6
URBROJ: 2109-03-22-01
Čakovec, 16. prosinca 2022.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

            za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i javnu nabavu za radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za javnu nabavu  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist iz područja društvenih ili tehničkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • certifikat iz područja javne nabave i
 • položen državni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. i člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva ne pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Uz prijavu na natječaj (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma ili uvjerenje)
 • dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • elektronički zapis  s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
 • elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • certifikat u području javne nabave i
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-adresu i naziv radnog mjesta  na koje se osoba prijavljuje.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaja i njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

PROČELNICA                                                                                                        

Anita Strniščak, dipl. ing.                     


Javni natječaj

Obavijesti i upute kandidatima

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content