Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, Kotoriba

Datum objave: 28. prosinca 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/9
URBROJ: 2109-09-5/01-22-09
Čakovec, 28. prosinca 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Robert Čižmešija, Kotoriba, Kolodvorska 8, OIB: 87128283805, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u k.o. Kotoriba“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u k.o. Kotoriba, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Robert Čižmešija, Kotoriba, Kolodvorska 8, OIB: 87128283805, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 30. rujna 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u k.o. Kotoriba. Uz zahtjev je priložen opis zahvata s popratnom dokumentacijom. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/9, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 od 03. listopada 2022. godine i požurnicom KLASA: UP/I-352-03/22-03/9, URBROJ: 2109-09-5/01-22-03 od 02. studeni 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 27. prosinca 2022. godine, nakon zatražene nadopune zahtjeva (KLASA: 352-03/22-02/995, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-3 od 24. studenog 2022. godine) i poslane nadopune (KLASA: UP/I-352-03/22-03/9, URBROJ: 2109-09-5/01-22-07 od 14. prosinca 2022. godine) u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/995, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-5 od 22. prosinca 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Zahvatom je planirana konverzija degradiranih sastojina u mješovitu sastojinu visokog uzgojnog oblika s vrstama hrastom lužnjakom (Quercus robur), crnom johom (Alnus glutinosa), običnom ili bijelom topolom (Populus alba), poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia) i divljom trešnjom (Prunus avium) na nekoliko katastarskih čestica (1955, 1957, 2010, 2017, 2020, 2022, 2026, 2068, 2283, 2285, 2289, 2293, 2299, 2300, 2326, 2337, 2338, 2602, 2660, 2722, 2730, 2745, 2763, 2775, 2887, 2894, 2928, 2929, 3406, 3431, 3450, 3457, 3458, 3462/2, 3463/1, 3595, 3597, 3639, 3643, 3653, 3663, 3671, 3673, 3844/2, 3845, 3853, 3855, 3856, 3851, 3858, 3879, 3914, 3919, 3920, 3921, 3955, 3990, 4179, 4191, 4198, 4204, 4209, 4225, 5246, 5247, 5253) k.o. Kotoriba. Na predmetnom području nalaze se degradirane raznodobne sastojine bagrema, crne topole, bijele topole, bijele vrbe, crne johe s OTMB-om i OMB-om izrazito narušene strukture. Od ostalih vrsta pridolaze stabla poljskog jasena, veza, brijesta i hrasta lužnjaka. Sastojine su nejednake dobne i debljinske strukture sa stablima iz panja i sjemena te mjestimično trajno progaljena sklopa, a mjestimično prekinuta. Sastojine su loše kvalitete te stablimičnog i grupimičnog rasporeda stabala. Sloj grmlja je mjestimično jako razvijen, a čine ga svib, trnina, glog, kurika, bazga, pavit i kupina. Konverzija će se provesti na površini na kojoj je zbog lošeg gospodarenja nastao degradirani uzgojni oblik i narušena je struktura te je prisutan gubitak glavnih autohtonih vrsta. Konverzija se planira na površini od 6,1 ha u trajanju od tri godine. Sadit će se ručno motikama i štihačama. Prema dostavljenoj nadopuni na području katastarskih čestica 2775, 2730, 2602, 3406, 3853, 3855, 3406 i dijelom na 2763, 2745, 2660, 3643, 3673, 3856, 3857, 3858, 3879 te će se izvršiti sadnja bijele topole (Populus alba) i crne topole (Populus nigra), crne johe (Alnus glutinosa) i običnog bijelog jasena (Fraxinus excelsior) u količini od 1500 komada/ha, odnosno u omjeru smjese 33:33:33 %. Prije sadnje uklonit će se sva vegetacija osim zdravih biljaka johe, jasena i topole. Sadnja će se izvršiti ručnim alatima, a kod postupka sadnje mehanička zaštita šumskog reprodukcijskog materijala od divljači obavit će se postavljanjem štitnika oko svake sadnice.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2000364 Mura.

Prema podatcima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo), na području katastarskih čestica 2775, 2730, 2602, 3406, 3853, 3588, 3406 i dijelom na 2763, 2745, 2660, 3643, 3673, 3856, 3857, 3858, 3879 rasprostranjen je prioritetni ciljni stanišni tip 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) navedenog POVS, dok ostali ciljni stanišni tipovi nisu rasprostranjeni na području planiranog zahvata. Karakteristične vrste za ovaj ciljni stanišni tip su crna joha (Alnus glutinosa), bijela joha (Alnus incana), bijeli jasen (Fraxinus excelsior), crna topola (Populus nigra), bijela vrba (Salix alba), krhka vrba (Salix fragilis) gorski brijest (Ulmus glabra). Predmetnim zahvatom nije planirano uklanjanje navedenih karakterističnih vrsta drveća, već sadnja novih sadnica navedenih vrsta na predmetnim katastarskim česticama. Provedbom predmetnog zahvata doći će do poboljšanja kvalitete staništa, s obzirom na to da se trenutno radi o sastojini degradirane strukture, dok će se konverzijom uspostaviti sastojina visokog uzgojnog oblika. Ukoliko postoje, na području ciljnog stanišnog tipa ovim zahvatom bit će uklonjene invazivne strane vrste s obzirom na to da se planira uklanjati drveće i raslinje koje ne predstavlja navedene karakteristične vrste ciljnog stanišnog tipa 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Prema navedenom, provedbom predmetnog zahvata neće doći do gubitka navedenog ciljnog stanišnog tipa, već će on dugoročno pozitivno utjecati na njegovu strukturu i funkciju.

Prema podatcima Ministarstva dio područja zahvata (oko 0,2 ha) predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS HR2000364 Mura Anisus vorticulus i vidra (Lutra lutra), oko 1,4 ha predmetnog zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus), velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) i Cucujus cinnaberinas, a cijelo područje zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste crveni mukač (Bombina bombina), barska kornjača (Emys orbicularis) i dabar (Castor fiber). Konverzijom degradiranih sastojina doći će dugoročno do povećanja pogodnih staništa za ciljne vrste koje preferiraju šumska staništa (širokouhi mračnjak, Cucujus cinnaberinus, velikouhi šišmiš) pa smatramo da će doći do pozitivnog utjecaja predmetnog zahvata na navedene ciljne vrste. Drugim ciljnim vrstama koje koriste različita staništa (kao što su crveni mukač, barska kornjača, dabar), provedbom zahvati smanjit će se određeni tip njihovih pogodnih staništa (NKS I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, I.1.5. Nitrofilna, skiofilna ruderalna vegetacija, I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, C.3.4.3.4. Bujadnice), ali istodobno će doći do povećanja drugog tipa pogodnih staništa (šumskog). Do gubitka pogodnoga staništa provedbom ovog zahvata doći će za ciljnu vrstu Anisus vorticulus koja je svojim ekološkim zahtjevima vezana uz stajaće vode, sporo tekuće vodotoke i kanale vode s puno vodene vegetacije – submerzna vegetacija parožina, slobodno plivajući floatanti i submerzni hidrofiti, zakorjenjena vodenjarska vegetacija, tršćaci, rogoznici, visoki šiljevi i šaševi te rukavci rijeke. Ukupna rasprostranjenost pogodnih staništa ciljne vrste Anisus vorticulus unutar POVS iznosi 1160 ha, za vidru 1350 ha, za ciljnu vrstu Cucujus cinnaberinus 2585 ha, a za ciljne vrste šišmiša 2230 ha, dok su unutar POVS za crvenog mukača i barsku kornjaču pogodna staništa rasprostranjena unutar zone od 5860 ha, odnosno 5970 ha za dabra. S obzirom na to, uzimajući u obzir gore navedene gubitke, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR2000364 Mura.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Robert Čižmešija, Kolodvorska 8, Kotoriba elektroničkom poštom na e-mail: gemini@gemini.cm.hr
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content