Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Nedelišće

Datum objave: 1. prosinca 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/10
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 01. prosinca 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb, OIB: 47445593925, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_04_Nedelišće_ODC_40_04_05)“, donosi

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_04_Nedelišće_ODC_40_04_05), prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb, OIB: 47445593925, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 13. listopada 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_04_Nedelišće_ODC_40_04_05). Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, Broj projekta: TD-10081-2022-IR-EKI, ožujak 2022. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/10, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 25. listopada 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 29. studenog 2022. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/1116, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 28. studenog 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove zračne mreže u svrhu povezivanja korisnika na novu svjetlovodnu širokopojasnu mrežu. Planirano je postavljanje 18 novih stupova i izgradnja nove zračne mreže u duljini od 636 m, a duljina planirane nove trase kabelske kanalizacije iznosi oko 0,5 m, sve na području k.o. Kuršanec. Predviđena dimenzija rova je 80x40 cm, a površina za postavljanje novih stupova iznosi 36 m2.

Planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj

mreži nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Dravske akumulacije i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije (k.č.br. 23801 1, 23801 4, 23801 5 i 23801 6).

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na širem području planiranog

zahvata rasprostranjeni su ciljni stanišni tipovi 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) i 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba fficinalis) navedenog POVS, iako oni nisu rasprostranjeni unutar obuhvata samog zahvata. No, s obzirom na to da se planirani stupovi i nova trasa kabelske kanalizacije, kao i postojeća trase u koje se uvlači nova kabelska kanalizacija, sukladno dostavljenoj dokumentaciji, postavljaju u trasama postojećih prometnica, provedbom zahvata neće doći do njihovog gubitka. Također, šira lokacija zahvata predstavlja i staništa pogodna za pojedine ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže (dabar, ciljne vrste ptica koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz otvorena i mozaična staništa), međutim, s obzirom na to da se radi o postavljanju stupova i podzemnih kabela u koridoru postojećih prometnica, provedbom zahvata neće doći do gubitka njihovih pogodnih staništa niti njihove fragmentacije te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na oba područja ekološke mreže.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb (Vaš broj: TD-10081-2022-IR-EKI) elektroničkom poštom na e-mail: dalibor.grbesa@ericsson.com
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content