Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za davanje zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“

Datum objave: 28. studenoga 2022.

Međimurska županija, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova, KLASA: 323-01/22-02/5, URBROJ: 2109-01-22-01 od  28.11.2022. godine, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za davanje zakupa prava lova

u zajedničkom lovištu broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“

1. Davatelj zakupa prava lova

Naziv:  Međimurska županija

Sjedište-adresa: Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Mrežna stranica: https://medjimurska-zupanija.hr/

2. Predmet natječaja

Javni natječaj za davanje u zakup prava lova u zajedničkom  lovištu broj: XX/116  –„MURSKO SREDIŠĆE“,   ukupne površine. 2.786 ha, na 10 lovnih godina.

Zakup prava lova u lovištu je upravnim ugovorom uređen pravni odnos čiji je predmet korištenje prava lova u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je uređeno lovstvo.

Napomena: Prethodni ugovor je raskinut i u trenutku raspisivanja javnog natječaja davatelj prava lova ne raspolaže podacima o eventualnom pokretanju upravnog spora.

3. Početna cijena godišnje naknade za pravo lova za zajedničko lovište broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“ utvrđuje se u iznosu od 24.410,00 kuna (3.239,76 EUR).

4. Uvjeti davanja zakupa prava lova

 Zakup prava lova može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku):

  • koja ima sjedište na području Republike Hrvatske
  • koja je registrirana za obavljanje lova
  • kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 92. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj, 99/18., 32/19 i 32/20) dok traje sigurnosna mjera odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona
  • koja je podmirila  sve obveze iz prijašnjih ugovora o pravu lova
  • kojoj ugovor o pravu lova nije prestao u slučajevima iz članka 28. stavka 1. točaka 2. i 3. i članka 39. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o lovstvu.

5. Sadržaj ponude

Dokumenti kojima se ponuditelj prijavljuje na natječaj i dokazuje ispunjavanje uvjeta za davanje zakupa prava lova:

5.1. Obrazac prijave na Javni natječaj koji sadrži:

   - podatke o ponuditelju (naziv pravne ili fizičke osobe-obrtnik,  sjedište i OIB),

   - naziv zajedničkog lovišta za koje se ponuda daje,

  -  ponuđeni iznos  godišnje naknade za pravo lova iskazan slovima i brojčano u kunama i eurima.   

5.2. Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) Ispravu iz koje je vidljivo da je registriran za obavljanje lova:

  • Pravne osobe – izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog javnog natječaja, u izvorniku ili preslici izvornika ovjerenoj kod javnog bilježnika,
  • Fizička osoba (obrtnik) – izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog javnog natječaja u izvorniku ili preslici  izvornika ovjerenoj kod javnog bilježnika,

b) Uvjerenje da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak za ponuditelja i odgovornu osobu u ponuditelju u izvorniku ili ovjerenoj preslici izvornika kod javnog bilježnika, ILI izjava pod prisegom ponuditelja da ponuditelju i odgovornoj osobi u ponuditelju nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja iz članka 92. Zakona o lovstvu,

c) Potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili potvrdu o odobrenoj odgodi plaćanja navedenih                    obveza, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja,

d) BON2/SOL2 za sve poslovne subjekte, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog natječaja, izvornik potpisan i ovjeren ili s naznakom elektroničke izrade uz pisanu napomenu vjerodostojnosti dokumenta bez potpisa i ovjere,

e) Izjava o obvezi predaje garancije banke ili avalirane mjenice za uredno izvršenje obveza preuzetih ugovorom o pravu lova kojima osigurava financijska sredstva u iznosu godišnje naknade za pravo lova.

f) Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6.  Jamčevina

6.1.   Za sudjelovanje u javnom natječaju ponuditelj polaže jamčevinu, koja iznosi 50% početne cijene naknade za pravo lova prema točki 3. ovog Javnog natječaja, u korist žiro-računa Proračuna Međimurske županije broj: IBAN: HR7724070001800020004, model: HR 68, poziv na broj: 7404 -   OIB uplatitelja, s opisom plaćanja „Jamčevina za  Javni natječaj za lovište broj: XX/116 –„MURSKO SREDIŠĆE“.

6.2.   Obveza plaćanja jamčevine smatra se izvršenom na dan kada sredstva budu proknjižena na računu Proračuna Županije. Komisija će nakon otvaranja ponuda zatražiti izvještaj o uplaćenim jamčevinama i ponuda čija jamčevina ne bude na računu Proračuna Županije s danom otvaranja ponuda, smatrat će se nepotpunom i biti će isključena iz sudjelovanja u daljnjem postupku.

6.3.  Davatelj prava lova  vratiti će jamčevinu:

-  svim ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji,

- u slučaju poništenja javnog natječaja,

- u slučaju odustajanja ponuditelja  od ponude prije početka otvaranja ponude.

6.4.  Davatelj prava lova neće vratiti jamčevinu (polaže pravo na iznos jamčevine):

-  ako ponuditelj odustane od ponude u vremenu nakon početka otvaranja ponude,

-  u slučaju dostavljanja neistinitih odnosno krivotvorenih dokaza koji se traže uz dostavu ponuda,

-  najpovoljnijem ponuditelju – naknada se prenosi na ime dijela godišnje naknade za pravo lova u prvoj godini,

-  ako najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o pravu lova.


7.   Datum, adresa i način dostave ponuda

Ponude za zakup prava lova zajedničkog lovišta po ovom javnom natječaju moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, najkasnije do 12. prosinca 2022. godine do 12,00 sati.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, putem pošte preporučeno ili neposredno u pisarnicu na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Ruđera Boškovića 2

40000 ČAKOVEC

Javni natječaj za zakup lovišta  „ NE OTVARATI ».

8.   Datum, vrijeme i adresa javnog otvaranja ponude


Javno otvaranje ponuda održat će se 12. prosinca u 12,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Javnom otvaranju i pregledu ponuda može biti nazočna ovlaštena ili opunomoćena osoba ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza ovlasti.

Ako ponuditelj ne dostavi sve tražene dokumente, ako ponuditelj ne dostavi ponudu u za to propisanom roku ili ako ponuda općenito nije u skladu s dokumentacijom za javni natječaj, njegova ponuda će se smatrati nepotpunom i neprihvatljivom i bit će isključena iz sudjelovanja u daljnjem natječajnom postupku.

Ponuditelj može od ponude odustati na temelju pisane  izjave koju dostavlja na isti  način kao i ponudu te zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

Ponuditelj može prije početka otvaranja ponuda odustati od podnesene ponude, uz pravo  na povrat jamčevine. Ponuditelj koji odustane  od podnesene ponude nakon početka otvaranja ponuda nema pravo na povrat jamčevine.

9.  Izbor najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda kojom je, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponuđena najviša godišnja naknada za pravo lova.

Ako dva ili više ponuditelja ponude istu naknadu za pravo lova, najpovoljnijom ponudom smatrat će  se ponuda ponuditelja koji ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave na  kojoj se nalazi veći dio lovišta i na području Međimurske županije. U slučaju da više ponuditelja ima istu visinu ponude lovozakupnine i sjedište na području jedinice lokalne samouprave i na kojoj se nalazi veći dio lovišta i u Međimurskoj županiji,  kao najpovoljnija smatrat će se ona ponuda koja je predana ranije.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  odnosno odluku o davanju zakupa prava lova na predmetnom lovištu, na prijedlog Komisije, donosi župan Međimurske županije.

Obavijest o odabiru ponude Županija će dostaviti sudionicima Javnog natječaja preporučeno poštom najkasnije u roku od  30 dana od javnog otvaranja ponuda. 

10.  Zaključivanje ugovora

S najpovoljnijim ponuditeljem  Župan Međimurske županije sklopiti će Ugovor o zakupu prava lova  na predmetnom lovištu, najkasnije 15 dana nakon dobivene suglasnosti nadležnog državnog odvjetništva.

Nakon sklapanja ugovora o zakupu prava lova lovozakupnik   je dužan:

- u roku od 30 dana Međimurskoj županiji dostaviti garanciju banke ili avaliranu mjenicu za uredno izvršenje obveza preuzetih  ugovorom o pravu lova radi osiguravanja financijskih sredstva u iznosu godišnje naknade za pravo lova, s time da je svake slijedeće lovne godine  to dužan osigurati  najkasnije do 31. ožujka tekuće godine,

- u roku od 120 dana donijeti lovnogospodarsku osnovu,

- u roku od 15 dana uplatiti 50% godišnje naknade za pravo lova.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu prava lova, odnosno, ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje obveza preuzetih  ugovorom o pravu lova, nema pravo na povrat jamčevine i nema pravo sudjelovati u ponovljenom javnom natječaju.

11.  Poništenje javnog natječaja

Davatelj prava lova zadržava pravo bez obrazloženja odbiti sve ponude i poništiti Javni natječaj  i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

12.  Dodatne obavijesti

Ponuditelj snosi sve troškove pripreme i podnošenja ponude na Javni natječaj.

Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Županija i ne vraća je ponuditelju.

Informacije u vezi Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na e-mail adresi: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr ili na telefon 374-231.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA: 323-01/22-02/5
URBROJ: 2109-01-22-02
Čakovec, 28.11.2022.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

Prilozi:

Obrazac prijave na natječaj

Izjava o obvezi predaje jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza

Izjava iz točke 5.2.b)  - Sadržaj ponude

Ugovor o zakupu prava lova

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content