Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o prihvatljivosti za prodručje ekološke mreže - Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže, Mursko Središće

Datum objave: 25. listopada 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/8
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 25. listopada 2022.


Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB:
09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o
zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu
podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10
002 Zagreb, OIB: 47445593925, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove
mreže (IR_FTTH_DT_03_Mursko Središće_ODC_40_03_06_07)“, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže
(IR_FTTH_DT_03_Mursko Središće_ODC_40_03_06_07), prihvatljiv je za područje
ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10
002 Zagreb, OIB: 47445593925, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 19. rujna 2022.
godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu za planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže
(IR_FTTH_DT_03_Mursko Središće_ODC_40_03_06_07). Uz zahtjev je priloženo Idejno
rješenje, Broj projekta: TD-10076-2022-IR-EKI, srpanj 2022. godine. Zahtjev sadrži sve
podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-
03/8, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 20. rujna 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo
je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu
okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološke mreže, a dana 24. listopada 2022. godine, u spis predmeta zaprimljeno je
mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/958, URBROJ:
517-12-2-3-2-22-2 od 19. listopada 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i
nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu
dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne
tipove) te je utvrdio slijedeće:
Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja nove trase kabelske
kanalizacije i izgradnje nove zračne mreže postavljanjem novih stupova kako bi se
omogućilo povezivanje korisnika na novu svjetlovodnu širokopojasnu telekomunikacijsku
mrežu. Postavit će se 39 novih stupova te će se napraviti iskop od 18 m, a zatim će se
provući optički kabel. Postavljanje novih stupova bit će u pravilu uz prometnice u javnim
česticama ili u privatnim parcelama do izoliranih objekata na k.o. Selnica i k.o. Zebanec.
Površina svih stupova biti će 78 m2 (39 HT stup x 2 m2).
Dio planiranog zahvata (unutar k.o. Zebanec) nalazi se unutar područja ekološke mreže
(Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima
ekološke mreže, „Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i
stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.
Kako je navedeno u dostavljenoj dokumentaciji, većina planiranog zahvata se nalazi na
području postojećih prometnica. Manji dio predmetnog zahvata, prema bazi podatakaMinistarstva gospodarstva i održivog razvoja, se nalazi na području rasprostiranja ciljnog
stanišnog tipa POVS HR2001346 Međimurje 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba fficinalis) te staništa pogodnih za ciljne vrste kiseličin vatreni plavac (Lycaena
dispar), veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris
nausithous) i danja medonjica (Euptagia quadripunctaria*). Izgradnjom jednog stupa
(površine 2 m2) na k.č.2285 k.o. Zebanec, doći će do gubitka ciljnog stanišnog tipa 6510 i
staništa pogodnog za ciljne vrste leptira predmetnog POVS. S obzirom na ukupnu
rasprostranjenost ciljnog staništa 6510 i pogodnih staništa za ciljne vrste unutar POVS
(očuvano 270 ha postojeće površine stanišnog tipa 6510, održano 300 ha postojećih
pogodnih staništa za ciljne vrste leptira), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog
utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2001346
Međimurje.
S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost
značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je
ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi
Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne)
samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na
okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz
područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo
isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga
riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1.
Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem
članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje
dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja,
Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom
upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb
    (Vaš broj: TD-10069-200-IR-EKI) elektroničkim poštom na e-mail:
    ivana.kardum@ericsson.com (Vaš broj: TD-10076-2022-IR-EKI)
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
    elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, ZrinskoFrankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content