Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan

Datum objave: 1. kolovoza 2022.

KLASA: UP/I-351-02/22-03/2
URBROJ: 2109-09-5/01-22-15
Čakovec, 01. kolovoza 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin (OIB: 28921383001), zastupan po opunomoćeniku, Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III (OIB: 35069807615), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km), nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km), nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Opunomoćenik nositelja zahvata (nositelj zahvata: Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin) Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. travnja 2022. godine podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III u travnju 2022. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale, Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaja na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na Internetskoj stranici Međimurske županije objavljena je dana 05. svibnja 2022. godine Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km) (KLASA: UP/I-351-02/22-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 od 02. svibnja 2022. godine). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na Internetskim stranicama Međimurske županije nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
„Površina obuhvata zahvata u prostoru iznosi 12.4 ha, a određena je koridorom dužine 3.2 km i prosječne širina 39 m. Najmanja udaljenost do rijeke Drave je 800 m. Za rekonstrukciju nasipa Gornji Hrašćan projektirana je nova trasa nasipa. Početna stac. nove trase nasipa, 0+000 poklapa se sa stac. trase postojećeg nasipa Pušćine 3+473.92. Projektirani spoj nasipa Gornji Hrašćan s nasipom Pušćine udaljen je 196.55 m jugozapadno od križanja nasipa Pušćine i lokalne ceste L 20048, mjereno po postojećoj trasi nasipa Pušćine. Od stac. 0+000 do stac. ≈ 0+500, projektirana trasa nasipa se pruža u smjeru sjevera, a zatim u luku zakreće u smjeru zapada i u stac. ≈ 0+650 se spaja s postojećim nasipom Gornji Hrašćan. Od stac. ≈ 0+650 do stac. 3+200,52, projektirana trasa nasipa se uglavnom pruža po postojećem nasipu Gornji Hrašćan sve do spoja s postojećim nasipom Trnovec. Ukupna dužina projektirane trase nasipa iznosi 3.2 km. Projektiranu trasu i niveletu krune nasipa definirao je investitor. Visina projektiranog nasipa kreće se od 1.70 do 4.67 m mjereno u osi nasipa. U stac. 0+181.32 i 1+734.14 projektirana trasa nasipa križa se s lokalnom cestom L 20048, u stac. 2+368.20 s nerazvrstanom cestom NC1 i u stac. 2+444.41, s nerazvrstanom cestom NC2. Normalni poprečni profil nasipa projektiran je u obliku složenog trapeznog presjeka, širine krune 4.0 m, s pokosima u nagibu 1:3 i bermom na zračnoj strani nasipa, širine 4.0 m, s pokosima u nagibu 1:1.5. Na kruni nasipa projektiran je put za potrebe održavanje nasipa, širine kolnika 3.0 m i širine bankine 0.5 m s obje strane kolnika. Kolničku konstrukciju na kruni nasipa čini nosivi sloj od drobljenca 0-40 mm, debljine 30 cm bez zastora. Na dionicama od stac. 0+722,71 - 0+771,48, 1+170,03 - 1+218.72 i 2+796,02 - 2+844.79 na kruni nasipa, projektirane su mimoilaznice širine 7.0 i dužine stajališta 20.0 m. Na bermi nasipa projektirana je obrambena cesta, širine kolnika 3.0 m i širine bankine 0.5 m s obje strane ceste. Na dionici obrambene ceste od stac. 1+311.66 - 1+456.66 širina kolnika sužena je za 0.5 m, te širina kolnika iznosi 2.5 m, a od stac. 1+456.66 kolnik se širi te od P50 stac. 1+486,98 i dalje ponovo iznosi 3.0 m. Ovo suženje kolnika obrambene ceste u dužini od 145.0 m izvršeno je na zahtjev investitora, kako bi se projektirani nasip smjestio unutar ranije definirane parcele nasipa. Kolničku konstrukciju obrambene ceste čini nosivi sloj od drobljenca 0-40 mm, debljine 30 cm bez zastora. Niveleta obrambene ceste postavljena je tako da visina desnog ruba planuma ceste bude cca. 0.40 - 0.50 m iznad površine terena uz cestu. Niveleta obrambene ceste na lokacijama križanja lokalne ceste L 20048 i nerazvrstanih cesta NC1 i NC2 s nasipom, podignuta je na visinu krune nasipa, a os obrambene ceste postavljena na udaljenost od 4.0 m paralelno uz os nasipa. Na vodnoj strani, uz nožicu nasipa projektirani su poljski putovi PP1, PP2 i PP3, kojima je omogućen pristup do postojećih poljoprivrednih parcela duž pojedinih dionica trase nasipa. Širina kolnika poljskih putova iznosi 2.0 m, a širina bankine 0.5 m s obje strane puta. Kolničku konstrukciju poljskih putova čini nosivi sloj od drobljenca 0-40 mm, debljine 30 cm bez zastora. U stac. 0+159.25, 1+375.38 i 3+185.87 nasipa projektirane su rampe kojima je omogućen pristup sa krune nasipa do projektiranih poljskih putova. Za izvedbu nasipa predviđen je nepropusni koherentni materijal, a za izvedbu berme vrlo propusni nekoherentni kameni materijal 0-40 mm. Nasip se armira jednoosnom geomrežom okomito na os nasipa, kako bi se postigla zadovoljavajuća mehanička otpornost i stabilnost nasipa. Tijelo nekoherentne zone nasipa omata se geotekstilom mase 300 g/m2, koji ima funkciju filtracije i odjeljivanja koherentne zone nasipa. S obzirom da se očekuje dugotrajno slijeganje nasipa, krunu koherentne zone nasipa potrebno je nadvisiti od P1 stac. 0+000.00 – P36 1+100.02 za 6 cm, od P37 stac. 1+142.08 - P 60 stac. 1+769.88 za 8 cm i od P61 stac. 1+789.31 – P112 3+200.52 za 4 cm.“

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-02/22-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-22-03 od 05. svibnja 2022. godine) i požurnicu (KLASA: UP/I-351-02/22-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-22-09 od 09. lipnja 2022. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode i zahtjev (KLASA: UP/I-351-02/22-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-22-04 od 05. svibnja 2022. godine) za mišljenjem Općini Nedelišće, Hrvatskim šumama d.o.o., Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije i Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode nakon tražene nadopune zahtjeva koja je dostavljena dopisom Upravnog odjela (KLASA: UP/I-351-02/22-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-22-13 od 08. srpnja 2022. godine) dostavio je mišljenje (KLASA: 352-03/22-02/349; URBROJ: 517-12-2-3-2-22-5 od 27. srpnja 2022. godine) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da za ovaj zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Općina Nedelišće dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/01; URBROJ: 2109/12-03-02-22-2 od 09. svibnja 2022. godine) u kojem se navodi da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Nedelišće, s obzirom da se radi o građevini koja se rekonstruira.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2109-63-01-22-02 od 23. svibnja 2022. godine) u kojem navodi da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Koprivnica dostavile su mišljenje (KLASA: KC/22-01/560, URBROJ: 06-00-06/02-22-02 od 11. svibnja 2022. godine) da prema dostupnoj dokumentaciji te usporedbom sa važećim šumskogospodarskim planovima za državne šume ne očekuju značajan negativan utjecaja na šume te nije potrebno provođenje procjene utjecaja na okoliš iz okvira nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o..

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-06/22-03/3; URBROJ: 2109-07/01-22-2 od 11. svibnja 2022. godine) u kojem navodi da se ne očekuju značajniji utjecaji na sastavnice okoliša iz nadležnosti upravnog tijela.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:
Budući da je nasip već i danas u funkciji, ali ne u punoj zbog nedostatne visine, mogući utjecaji ograničeni su uglavnom na fazu izgradnje, što treba riješiti posebnim mjerama. Utjecaji za vrijeme izvođenja radova nasipa vremenski su ograničeni na jednu građevinsku sezonu. Negativni utjecaji na vode mogu se pojaviti u slučaju akcidentnih situacija prilikom izvođenja radova: izlijevanje goriva i maziva nakon čega bi moglo doći do procjeđivanja u podzemne vode. Mogućnost pojave ovakvih situacija mora se svesti na minimum stručnim upravljanjem mehanizacijom, te redovitim održavanjem strojeva i opreme. Obzirom da je udaljenost zahvata od vodotoka 800 m, ne očekuje se utjecaj na površinske vode.
Tijekom izvođenja radova utjecaji na tlo ogledaju se u mogućnosti prosipanja građevinskog otpada sa transportnih kamiona, ili u slučaju ilegalnog odlaganja viška zemlje ili otpada na površine koje nisu predviđene za takva odlaganja, čime bi došlo do kontaminacije i pogoršanja fizikalnih i kemijskih parametara poljoprivrednih tala. Također, ukoliko se ne ograniči manipulativni prostor može doći do zbijanja okolnog tla uslijed kretanja građevinske mehanizacije. U slučaju akcidentnih situacija (curenje goriva i maziva) može doći do kontaminacije tala. Mogućnost pojave ovakvih situacija može se svesti na minimum stručnim upravljanjem mehanizacijom, te redovitim održavanjem strojeva i opreme.
S obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećeg nasipa, prilikom izvođenja radova neće biti nužno sjeći stabla, a u sklopu pripremnih radova predviđa se krčenje manjih površina šiblja i granja koje je niklo neposredno uz postojeći nasip uslijed neodržavanja. Dobrom organizacijom gradilišta može se postići da se mehanizacija tijekom izgradnje kreće u uskom radnom pojasu te postojećim poljskim putovima i projektiranim poljskim putom uz sam nasip, tako da se s ovog aspekta ne očekuje negativan utjecaj na biljni svijet.
Tijekom izgradnje, dovozom materijala iz nalazišta materijala koje nije definirano idejnim projektom, postoji mogućnost nenamjernog unosa alohtonih invazivnih biljnih vrsta u područje zahvata.
Životinjske vrste prisutne na predmetnom području mogu biti uznemirene bukom građevinske
mehanizacije i prisustvom većeg broja ljudi, no s obzirom da se na postojećim poljoprivrednim površinama već duže vrijeme provodi intenzivna poljoprivredna proizvodnja, može se smatrati da je životinjski svijet već priviknut na prisustvo ljudi. Kod izvođenja pripremnih radova - krčenje grmlja i šiblja uz postojeći nasip - moguć je gubitak dijela staništa. S obzirom na navedeno ne očekuje se značajan utjecaj na staništa, biljni i životinjski svijet.
Prilikom izvođenja radova neizbježan je nepovoljan utjecaj na zrak koji se ogleda u povećanom stvaranju prašine kod zemljanih radova koje se zatim talože po okolnim površinama i prometnicama. Intenzitet ovog onečišćenja ovisi u prvom redu o vremenskim prilikama te o jačini vjetra koji raznosi čestice prašine na okolne površine. Također, nepovoljan utjecaj na zrak javlja se uslijed kretanja građevinske mehanizacije koja u zrak emitira ispušne plinove (dušikovi oksidi, ugljični monoksid i ugljični dioksid). S obzirom da su navedeni utjecaji slabog intenziteta i ograničenog trajanja, smatra se da zahvat neće znatno narušiti kakvoću zraka.
Pri izvođenju radova na rekonstrukciji, uslijed rada strojeva i mehanizacije neminovno je povećanje razine buke u okolišu, koja povremeno može prelaziti dopuštene razine. S obzirom da se najbliže kuće nalaze na udaljenosti 370 m od lokacije zahvat, utjecaj od buke je slabo izražen.
S obzirom da se radi o nadvišenju postojećeg nasipa, te se u obuhvatu zahvata ne planiraju nikakvi iskopi okolnog zemljišta smatra se da ne postoji mogućnost nailaska na neevidentirana arheološka nalazišta. Međutim, na lokaciji križanja nerazvrstane ceste s nasipom nalazi se spomen obilježje Gornji Hraščan - grobište Sep. Spomen obilježje je postavljeno na samoj kruni postojećeg nasipa, te treba s lokalnom zajednicom provjeriti mogućnost izmještanja obilježja 10-ak m dalje u branjeno područje.
S obzirom da će prilikom izvođenja radova po lokalnim cestama kretati povećan broj građevinske mehanizacije, moguće je otežano odvijanje prometa, ili eventualno prosipanje zemljanog materijala po lokalnim cestama što bi u slučaju kiše moglo izazvati skliske kolnike.
Ovakvi utjecaji ovise osim o tehnološkim postupcima, i o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar itd.) u vrijeme utovara i transporta zemljanih materijala. Također, tijekom izgradnje može doći do ometanja postojeće dinamike poljoprivredne proizvodnje.
S obzirom na sve navedeno, karakter građevine i činjenicu da je građevina postojeća te se ovim projektom vrši njeno nadvišenje, smatra se da neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:
Planirani zahvat nalazi se unutar rubnog područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži
i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine“, broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR200l307 Dravske akumulacije i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HRl000013 Dravske akumulacije. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, 2016., na najvećem dijelu planiranog zahvata nalazi se stanišni tip (NKS I.2.1.) Mozaici kultiviranih površina, dok se na manjem dijelu nalazi mozaik stanišnih tipova (E/D.l.2.1.) Šume/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (u duljini oko 570 m), (NKS C.2.3.2.1.) Srednjoeuropske livade rane pahovke (u duljini oko 80 m), (NKS E) Šume (u duljini oko 110 m). Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja šumska staništa na području zahvata predstavljaju pogodno stanište za ciljne vrste POVS HR2001307 Dravske akumulacije dabar (Castor fiber) i Cucujus cinnaberinus, a otvorena mozaična i travnjačka staništa predstavljaju pogodno stanište za ciljne vrste POP HRl000013 Dravske akumulacije eja strnjarica (Circus cyaneus) i mali sokol (Falco columbarius). Kako je rijeka Drava udaljena oko 650 m od predmetnog zahvata, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste vezane za slatkovodna staništa. Provedbom zahvata doći će do gubitka staništa pogodnih za navedene ciljne vrste od stacionaže 0+000 do stacionaže 0+650, odnosno u duljini od 650 m gdje je projektirana nova trasa nasipa. Provedbom planiranog zahvata doći će do gubitka otprilike 2,1 ha mozaičnih staništa i 0,4 ha šumskih staništa. Tijekom izgradnje nasipa doći će do uznemiravanja ciljnih vrsta bukom nastalom radom građevinske mehanizacije i prisustvom ljudi. S obzirom na to da područje zahvata ne predstavlja pogodno stanište za gniježđenje ciljnih vrsta ptica te da se zahvat nalazi uz postojeće poljoprivredne površine, može se isključili mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljne vrste dabar, Cucujus cinnaberinus, eja strnjarica i mali sokol. Uzimajući u obzir ukupnu zastupljenost mozaičnih staništa unutar POP (oko 1080 ha mozaičnih poljoprivrednih staništa), provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže POP HR1000013 Dravske akumulacije propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (,,Narodne novine'', broj 25/20, 38/20). Također, uzimajući u obzir površinu pogodnih staništa koju je potrebno očuvati za ciljne vrste unutar POVS (održano 4560 ha postojećih pogodnih staništa za dabra; održano 4870 ha postojećih pogodnih staništa za Cucujus cinnaberinus), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2001307 Dravske akumulacije. S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te utvrdio da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja propisana je sukladnu članku 92. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je sukladnu članku 92. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je temeljem članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.
Pismena se žalba predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin putem opunomoćenika Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, UL. Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content