Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini

Datum objave: 22. srpnja 2022.

KLASA: 402-06/22-02/34
URBROJ: 2109-1-22-1
Čakovec, 22.07.2022.

Temeljem članka 5. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 10/22.) i članka 37. Statuta Međimurske županije ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22-pročišćeni tekst) župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od prirodnih nepogoda na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta nastalih:
- 25. svibnja 2022. godine na području grada Murskog Središća i Preloga i općine Sveta Marija, te 27. svibnja 2022. godine na području općina Mala Subotica i Orehovica.
Potpora se dodjeljuje temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini koji je usklađen sa Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI:
- su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Međimurske županije,
- su poljoprivrednici sa štetama na neosiguranoj poljoprivrednoj proizvodnji na područja gradova Prelog i Mursko Središće, te općina Mala Subotica, Orehovica i Sveta Marija,
- su oni koji su prijavili štetu sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br 16/19.) i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br 65/19.)
Pojam „poljoprivrednik„ obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
- jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
- jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
- Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika, pravo na potporu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

3. INDIKATIVAN IZNOS POTPORE: 6.602.500,00 kuna

4. INTENZITET POTPORE: do 100% od ukupno procijenjene štete

5. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, a isti se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije ili se može preuzeti na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Ako je zahtjev za potporu podnesen na ovaj Javni poziv nepotpun ili ako je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja ili ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Upravni odjel može tijekom postupka administrativne kontrole u bilo kojem trenutku korisniku izdati zahtjev za dopunu ili obrazloženje zahtjeva. Korisniku se zahtjev za dopunu ili obrazloženje dostavlja pismenim putem ili putem elektronske pošte navedene u obrascu prijave. Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju pismenim putem ili putem elektronske pošte najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana slanja zahtjeva za dopunom ili obrazloženjem od strane Upravnog odjela.
Upravni odjel zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika.
Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni ili obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati, te će Upravni odjel korisniku izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu.
Zahtjev za dodjelu potpore zajedno s obveznom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i turizam
Odsjek za poljoprivredu
„Za natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini“
-NE OTVARATI-

ili osobno u pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec, soba br.47.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu teče od dana objave javnog poziva i traje do 01. rujna 2022. godine.
Ovaj javni poziv objaviti će se na web stranicama Međimurske županije.

6. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Sukladno članku 3.Uredbe de minimis ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog javnog poziva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Dodjela potpore temeljem ovog javnog poziva je nespojiva sa Programom ruralnog razvoja, podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

7. OBRADA PRIJAVA I ISPLATA SREDSTAVA
Obradu prijava pristiglih na Javni poziv obavlja županijski upravni odjel nadležan za poslove poljoprivrede.
Prijava podliježe obradi prema slijedećim kriterijima:
a) Kriteriji administrativne provjere prijave:
- prijava je podnesena u roku propisanim Javnim pozivom
- dopuna prijave i/ili obrazloženje je dostavljena u za to zadanom roku
- prijava je popunjena u cijelosti i sadrži sve potrebne priloge
b) Kriteriji provjere prihvatljivosti podnositelja:
- podnositelj prijave ima oštećene/uništene proizvodne kapacitete evidentirane u Registru šteta
- podnositelj prijave je dobio potpore male vrijednosti koje bi zbrojene s traženim bespovratnim sredstvima prešle 20.000 EURA u razdoblju od tri fiskalne godine
- podnositelj prijave je za istu namjenu koristio sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
Potpora se odobrava podnositelju čija prijava udovoljava kriterijima Programa u razmjernom iznosu do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava.
Na temelju prijedloga nadležnog županijskog upravnog odjela za poslove poljoprivrede, Župan donosi odluku o dodjeli potpore. Podnositelj čija prijava ne zadovoljava uvjete / kriterije Javnog poziva, dobit će obavijest o odbijanju prijave.
Potpora po ovome Programu smatra se dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli potpore. Nakon donošenja odluke o dodjeli potpore, sredstva za doznačuju jednokratno na račun podnositelja koji je naveden na obrascu Zahtjeva za dodjelom potpore male vrijednosti.
Provedba ovog Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja odnosno odbijanja zahtjeva, ne izdaje se upravni akt.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvijestit će se Ministarstvo poljoprivrede.

8. OSTALE ODREDBE
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva, neposrednu ili posrednu, za troškove proizašle iz bilo koje aktivnosti glede sudjelovanja na Javnom pozivu

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

9. PRILOZI:
1. Zahtjev za potporu male vrijednosti (.docx)
2. Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti MJERA PN (.docx)

Javni Poziv (.pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content