Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec)“

Datum objave: 21. lipnja 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/5
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 21. lipnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb, OIB: 47445593925, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec)“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec), prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb, OIB: 47445593925, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 18. svibnja 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec). Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, Broj projekta: TD-10069-2022-IR-EKI, od ožujka 2022., projektant: Darko Kunštek, dipl.ing.el.. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/5, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 23. svibnja 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 21. lipnja 2022. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/429, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 20. lipnja 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirano građenje nove kabelske kanalizacije i nove zračne mreže za svjetlovodnu širokopojasnu mrežu na katastarskim česticama u k.o. Lopatinec, k.o. Dragoslavec i k.o. Vukanovec. Planiraju se radovi iskopa za postavljanje novih trasa kabelske kanalizacije u duljini od otprilike 103 m te postavljanje novih 66 stupova (na ukupnoj površini od 132 m2). Nakon izvršenih navedenih radova pristupit će se uvlačenju novog svjetlovodnog kabela kroz postojeću i novu kabelsku kanalizaciju (ukupne duljine oko 2,7 km).

Planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje (u duljini od oko 630 m).

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi niti se radi o staništima pogodnim za ciljne vrste navedenog POVS. S obzirom na to da se radi o postavljanju podzemnog kabla u koridoru postojećih prometnica, kao i postavljanju stupova na temeljima pojedinačne površine 2 m2, provedba zahvata neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja navedenih područja ekološke mreže.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. 93, 10 002 Zagreb (Vaš broj: TD-10069-200-IR-EKI)elektroničkim poštom na e-mail: danijel.jukica@ericsson.com
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content