Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo"

Datum objave: 20. lipnja 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/3
URBROJ: 2109-09-5/01-22-02
Čakovec, 20. lipnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica (OIB:92185452390), za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo na kč.br. 2750/1 k.o. Zebanec“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo na kč.br. 2750/1 k.o. Zebanec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica (OIB:92185452390), podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 15. lipnja 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo na kč.br. 2750/1 k.o. Zebanec. Uz zahtjev je priložen Glavni projekt, od 12/2021, izrađen od strane NORD-ING d.o.o. Čakovec, Putjane 15. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove), utvrdio sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje upravne tvari te je utvrdio slijedeće:

Lokacija zahvata nalazi se u obuhvatu Detaljnog plana uređenja područja centra u Zebanec Selu (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/07), u području uređenja sportskih igrališta unutar građevne čestice sportskog parka, oznake R1. Predmetna k.č.br. 2750/1 k.o Zebanec nepravilnog je oblika, površine 17.488 m2. Na parceli je smješteno veliko nogometno igrališta, malo pomoćno nogometno igralište i postojeći objekt – prostorije nogometnog kluba. Sjeverozapadno od velikog nogometnog igrališta predviđa se uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom. Oko malog nogometnog igrališta predviđa se postavljanje ograde. Površina zahvata u prostoru iznosi cca 3.056 m2. Dječje igralište sastoji se od sljedećih igrala: kombinirano igralo – penjalica, ljuljačka, tobogan, njihalica na jednoj opruzi, metalna njihalica – konjić, ljuljačka metalna s košarom, klatilica na dvije opruge i vrtuljak. Teretana na otvorenom sastoji se od sljedećih spravi za vježbanje: sprava za gornje ekstremitete, prsa i leđa, unakrsna eliptična sprava, sprava za zglobove, ramena i laktove, jahač, polužna stolica, sprava za struk, mini fitnes set senior. Ispod dječjih igrala i sprava za vježbanje predviđa se gumena antistres podloga koja se polaže na betonsku podlogu. Antistres podloga omeđena je drvenim rubnjacima. Uz postojeći objekt – prostorije nogometnog kluba nalazi se postojeća sprava za vježbanje. Ispod postojeće sprave također je predviđeno postavljanje antistres podloge. Dječje igralište i teretana na otvorenom se oprema urbanom opremom: stolovi s klupama, klupe s naslonom i koševi za otpatke. Projektom se predviđa i sadnja visokog raslinja uz novouređeno igralište i teretanu. Veliko nogometno igralište je u potpunosti ograđeno ogradom. S obzirom da je postojeća ograda dotrajala projektom se predviđa zamjena postojeće ograde, na jugozapadnoj strani igrališta (dio velikog igrališta koji graniči s malim nogometnim igralištem). Nova ograda predviđena je oko cijelog malog nogometnog igrališta. Projektirana je ograda od panela, paneli su dimenzija 2,50 x 1,43 m, pocinčani i plastificirani.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi 6510 Nizinske košanice (Alopectrus pratensis, Sanguisorba officinalis) i 91L0 Ilirsko hrastovo-grabove šume (Erythorion –Carpinion) niti su zabilježene ciljne vrste. Uzevši u obzir da se radi o antropogenim staništima, ona nisu niti pogodna za ciljne vrste leptira koje uglavnom zahtijevaju livadna staništa (kiseličin vatreni plavac, veliki livadni plavac i zagasiti livadni plavac) ili šumarke, livade i rubove šuma (danja medonjica) pa provedbom zahvata neće doći do gubitka njihovih pogodnih staništa te se radi o utjecaju koji nije značajan niti zahvat ima značajan kumulativni utjecaj s ostalim provedenim i planiranim zahvatima te provedba zahvata neće utjecati na ciljeve očuvanja POVS HR2001346 Međimurje.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Upravno tijelo u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo na kč.br. 2750/1 k.o. Zebanec“ utvrdilo je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva u smislu članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/19) i donijelo odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ne traži mišljenje nadležnog Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja za planirani zahvat na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U predmetnom radi se o antropogenom staništu koje nije pogodno za ciljne vrste leptira, odnosno provedbom zahvata neće doći do gubitka njihovih pogodnih staništa te se radi o utjecaju koji nije značajan.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za
zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica elektroničkim putem na e-mail: opcina.selnica@gmail.com
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem na e-mail: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content