Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Planirani pothvat - Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću

Datum objave: 13. svibnja 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/4
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 13. svibnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, OIB: 10835908515, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, OIB: 10835908515, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 19. travnja 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje – izmjene i dopune, Opis i grafički prikaz namjeravanog zahvata u prostoru, Br. Teh. D.: 01/2022, travanj 2022., izrađen od strane Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić Čakovec. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/4, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 20. travnja 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 12. svibnja 2022. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/264, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 11. svibnja 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Predmetni zahvat obuhvaća: uređenje šetnice na površini oko 615 m2, dogradnju i nadogradnju zaštitnog protupoplavnog zida duljine 66,5 m i visine 120 do 150 cm, postavljanje javnog sanitarnog čvora dimenzija 6,1x2,5x2,6 m te izgradnju kioska kružnog tlocrta površine 85 m2. Planirani objekti – javni sanitarni čvor i kiosk brze prehrane, bit će priključeni na javnu kanalizacijsku mrežu.

Planirani zahvat nalazi se unutar i u neposrednoj blizini područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih  kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Sukladno bazi podataka na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi niti su staništa pogodna za ciljne vrste budući da se radi o rekonstrukciji i gradnji u izgrađenom dijelu naselja.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Grad Mursko Središće, Braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content