Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju javnog natječaja

Datum objave: 19. travnja 2022.

KLASA:402-06/22-02/17

URBROJ:2109-01-22-2

Čakovec, 15.4.2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 , 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), župan donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022. godini

Ovom se Odlukom poništava Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022. godini (KLASA: 402-06/22-02/17, URBROJ: 2109-01-22-1), od 21. ožujka 2022. godine, koji je objavljen na mrežnim stranicama Međimurske županije.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Međimurske županije.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag,ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content