Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Općina Nedelišće - ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Datum objave: 24. veljače 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/2
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 24. veljače 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, OIB: 78324830528, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće donosi

R J E Š E NJ E

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

Rješenje_Općina Nedelišće_PRPZ (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content