Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER

Datum objave: 24. veljače 2022.

KLASA: UP/I-351-02/22-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-22-11
Čakovec, 24. veljače 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER, Međimurska 26c, Varaždin, OIB: 09518585079, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER, Međimurska 26c, Varaždin, OIB: 09518585079, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER, Međimurska 26c, Varaždin, OIB: 09518585079, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content