Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Hrvatske vode - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave kod mjesta Pušćine od stac. 0+000 kod spoja s državnom cestom Varaždin – Čakovec do stac. 3+476 kod mjesta Pušćine

Datum objave: 29. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0030
Čakovec, 25.11.2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000017, URBROJ: 531-06-3-1-21-0002 od 28.01.2021. godine, izdaje
GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001:
– rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci), 1. skupine - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave kod mjesta Pušćine od stac. 0+000 kod spoja s državnom cestom Varaždin – Čakovec do stac. 3+476 kod mjesta Pušćine
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2411/1 k.o. Pušćine (Pušćine i Gornji Kuršanec, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP: A30, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Marijan Marasović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 72, a sadržava:
MAPA 1
građevinski projekt - Ispravak 1, oznake G3-A30.00.01-G02.0 od 04.2021. godine
 projektant: Tomislav Šalamun, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5384
 projektantski ured: ELEKTROPROJEKT d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493
MAPA 2
građevinski projekt - geotehnički projekt, oznake G3-A30.00.01-G03.0 od 12.2020. godine
 projektant: Davor Milaković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 619
 projektantski ured: ELEKTROPROJEKT d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 03.02.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci), 1. skupine - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave kod mjesta Pušćine od stac. 0+000 kod spoja s državnom cestom Varaždin – Čakovec do stac. 3+476 kod mjesta Pušćine
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2411/1 k.o. Pušćine (Pušćine i Gornji Kuršanec, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji), iz točke I. izreke ove dozvole.
Glavnim projektom i ovom građevinskom dozvolom postojeći nasip će se povisiti za 0,50 do 1,50m u odnosu na postojeću visinu, kruna nasipa će se proširiti s 3,0m na 4,0m zbog mogućnosti prometovanja krunom nasipa prilikom održavanja, nagib pokosa nasipa će se ublažiti, a uz nožicu nasipa s branjene strane formirat će se servisni put u širini od 4,0m.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0003 od 10.02.2021. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
– Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničke konstrukcije, Broj izvješća: 45 - 20 od 30.12.2020. godine, koje je izradio ovlašteni revident dr.sc. Krešo Ivandić, dipl.ing.građ.
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-07/21-03/4, URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2 od 26.04.2021. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-03/21-02/2844, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 22.04.2021. godine
 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Očitovanje - potvrda, broj i znak: 700/21-07/391, 3-004-002-01/RI-21-06 od 11.11.2021. godine
 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 612-08/21-23/1970, URBROJ: 532-05-02-08/6-21-2 od 03.05.2021. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/21-17/0001376, URBROJ: 374-26-1-21-2 od 05.05.2021. godine
 Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: DIR-15-5656, URBROJ: 06-00-06/02-21-06 od 22.04.2021. godine
 PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: PL/21-01/1365, URBROJ: O-Z/RS-21-02 od 21.04.2021. godine
 Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin, HR-42000 Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 361-01/21-06/79, URBROJ: 345-920-921-921.20/607-21-02 od 05.05.2021. godine
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 214-02/21-04/1986, URBROJ: 511-01-392-21-2 od 28.04.2021. godine
 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– nije utvrđeno u roku, smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 350-05/21-01/620, URBROJ: 525-07/0148-21-2 od 27.04.2021. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/21-01/637, URBROJ: 525-11/0564-21-2 od 29.04.2021. godine
 Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/21-01/18, URBROJ: 2109/12-03-02-21-2 od 21.04.2021. godine
e) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2543, k.o. Pušćine, od 05.10.2020. godine, pod brojem 38418/2020
Postojeća građevina - nasip koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se Rješenjem, Broj: 05-9-6685/2-1966, Reg. br.: 806, od 6.X.1966. godine, izdano po Odjelu za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, Općine Čakovec.
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za rekonstrukciju građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 19.04.2021. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
– PPŽ Međimurske - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.)
– PPUO Nedelišće - VI. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13. 7/14., 13/15. i 3/20.)).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 2 Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:100 000 Prostornog plana Međimurske županije prikazana je kao trasa postojećeg nasipa (obaloutvrda)
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000, kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4.4. Građevinsko područje naselja Gornji Kuršanec i Pušćine u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće prikazana je kao planirana trasa nasipa kojeg je potrebno rekonstruirati
- prema kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora u mjerilu 1:25000, postojeći nasip nalazi se na rubnom dijelu područja regionalnog parka Mura – Drava i područja ekološke mreže „Natura 2000“
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 16., 23., 80., 113. i 211. PPMŽ-a i provedbenim odredbama članka 8., 10. i 175. PPU-a Općine Nedelišće.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
g) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na sustav odvodnje otpadnih voda nije propisana Zakonom
h) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu nije propisana Zakonom
i) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0015 od 29.04.2021. godine (oglašenim na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i elektroničkoj oglasnoj ploči) da dana 18.05.2021. godine od 9:00 do 10:00 sati izvrše uvid u spis predmeta u ovom Upravnom odjelu. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023, URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0022 od 18.05.2021. godine. Slijedom navedenog smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave kod mjesta Pušćine.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21) plaćena je u iznosu 70,00 kuna.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– Hrvatske vode
HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 mrežne stranice ovog Upravnog odjela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Općina Nedelišće, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content