Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - za namjeravani zahvat - sanacija procjeđivanja nasipa Podturen

Datum objave: 2. kolovoza 2021.

KLASA: UP/I-351-03/21-03/4
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-14
Čakovec, 02. kolovoza 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi
R J E Š E NJ E
I. Za namjeravani zahvat, sanacija procjeđivanja nasipa Podturen, Općina Podturen, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
II. Za namjeravani zahvat, sanacija procjeđivanja nasipa Podturen, Općina Podturen, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.
RJEŠENJE (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content