Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - urbanistički plan uređenja „Rekreacija na vodi – ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava“

Datum objave: 28. srpnja 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/12
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-09
Čakovec, 28. srpnja 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članaka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40 328 Donja Dubrava, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja „Rekreacija na vodi – ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava“ donosi
R J E Š E NJ E
I. Urbanistički plan uređenja „Rekreacija na vodi – ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava“ prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.
O b r a z l o ž e nj e
Nositelj izrade Plana, Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40 328 Donja Dubrava (u daljnjem tekstu: stranka), dostavio je ovom Upravnom tijelu, dana 19. travnja 2021. godine, zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja „Rekreacija na vodi – ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava“ (u daljnjem tekstu: Plan). Uz zahtjev su dostavljeni podaci o nositelju izrade Plana, razlozi donošenja Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, obuhvat i planirani zahvati Plana s kartografskim prikazom i položajem u prostoru u odnosu na područja ekološke mreže.
Rješenje - potpuni dokument (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content