Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja "Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave"

Datum objave: 20. srpnja 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/13
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-06
Čakovec, 19. srpnja 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članaka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40 328 Donja Dubrava, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja „Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave“ donosi

R J E Š E NJ E

  1. Urbanistički plan uređenja „Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave“ prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content