Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, Općina Donja Dubrava, Međimurska županija

Datum objave: 13. srpnja 2021.

KLASA: UP/I-351-03/21-03/3
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-17
Čakovec, 13. srpnja 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, OIB: 40097532072, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, općina Donja Dubrava, Međimurska županija nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
  2. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, općina Donja Dubrava, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
  3. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, OIB: 40097532072, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
  4. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, OIB: 40097532072, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
  5. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content