KLASA: UP/I-351-02/21-03/2

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-12

Čakovec, 24. lipnja 2021.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. Donji Kraljevec, Murska ulica 48, 40 320 Donji Kraljevec, OIB: 77665363327, objavljuje

POZIV 

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. Donji Kraljevec, Murska ulica 48, 40 320 Donji Kraljevec, OIB: 77665363327.

Lokacija za koju se postupak izdavanja dozvole provodi je: Murska 48, 40 320 Donji Kraljevec, k.č.br. 1956 k.o. Donji Kraljevec.