Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, općina Donja Dubrava, Međimurska županija

Datum objave: 8. lipnja 2021.

KLASA: UP/I-351-03/21-03/3
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02
Čakovec, 08. lipnja 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:

Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi na k.č.br. 4272/2 k.o. Donja Dubrava, općina Donja Dubrava, Međimurska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 1.6. Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi), Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Nositelj zahvata
AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, OIB: 40097532072
Lokacija zahvata
Predmetni zahvat – rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi nalazi se na području općine Donja Dubrava, Međimurska županija. Zahvat je planiran na katastarskoj čestici 4272/2 k.o. Donja Dubrava. Na k.č. 4272/2 k.o. Donja Dubrava nalaze se postojeći, već izgrađeni objekti za tov junadi površine 104.536 m2 koji zajedno sa susjednim objektima na k.č. 4274/2 k.o. Donja Dubrava površine 75.821 m2 čine funkcionalnu cjelinu. Zahvatom je planirana rekonstrukcija tovilišta, sustava odvodnje gnojovke s lagunom te rekonstrukcija horizontalnih silosa za silažu. Farma je u vlasništvu nositelja zahvata tvrtke AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o.. Ukupni kapacitet postojeće farme za tov junadi iznosi 1.860 tovljenika (837 UG). Trenutno su u funkciji tri tovilišta, koja se zahvatom planiraju rekonstruirati, čime će se ukupni kapacitet farme smanjiti i iznositi 1.584 tovljenika (713 UG).

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content