Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: "Turistička smještajna građevina na k.č.br. 2666/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji"

Datum objave: 24. svibnja 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/11
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-5
Čakovec, 24. svibnja 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, Polak Mihael, Pleškovec, Pleškovec 68, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: „Turistička smještajna građevina na k.č.br. 2666/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji“, donosi

R J E Š E NJ E

I.  Odbacuje se zahtjev za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Turistička smještajna građevina na k.č.br. 2666/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji jer ne postoje zakonske pretpostavke za provođenje postupka.

II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content