KLASA: UP/I-612-07/21-03/10

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-5

Čakovec, 13. svibnja 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija građevine športsko-rekreacijske namjene na k.č.br. 5574 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Rekonstrukcija građevine športsko-rekreacijske namjene na k.č.br. 5574 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.