Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije

Datum objave: 4. svibnja 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/9
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-7
Čakovec, 04. svibnja 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Istraživanje i razvoj portfelja upstreama, Av. V. Holjevca 10, Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content