KLASA: UP/I-612-07/21-03/9

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-7

Čakovec, 04. svibnja 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Istraživanje i razvoj portfelja upstreama, Av. V. Holjevca 10, Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Snimanje 3D seizmičkih podataka na istražnom prostoru SZH-01 na području Međimurske županije, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.