REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000035
URBROJ: 2109/1-09-2/06-21-0021
Čakovec, 27.04.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA STRAHONINEC, HR-40000 Čakovec, Strahoninec, Dravska 1
– dostavlja se

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b skupine produljenje javne rasvjete naselja Strahoninec
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1988 k.o. Strahoninec (Strahoninec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.05.2021. godine u 09:00 sati, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis].

III. Također, uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.05.2021. godine u 09:00 sati na lokaciji, Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.

IV. Prije pokretanja uvida u spis putem elektroničkog sustava, stranka je dužna zatražiti od voditelja postupka šifru predmeta i lozinku uvida u spis na e-mail adresu zeljka.cmrecnjak@medjimurska-zupanija.hr, te je dužna u e-mailu dostaviti dokaz da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).

V. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

VI. Stranka koja je izvršila uvid u spis može se tijelu graditeljstva pisanim putem ili na e-mail adresu: zeljka.cmrecnjak@medjimurska-zupanija.hr tokom cijelog dana zakazanog uvida izjasniti o namjeravanom građenju ili zatražiti rok za izjašnjavanje putem navedene e-mail adrese od najviše osam dana od dana uvida, uz dostavu dokaza opravdanosti razloga.

VII. Ako se stranka ne izjasni u rokovima iz točke VI. ovog poziva, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.

VIII. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne izjasni po ovom pozivu. Stranci koja se nije izjasnila po pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– OPĆINA STRAHONINEC
HR-40000 Čakovec, Strahoninec, Dravska 1

Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: zeljka.cmrecnjak@medjimurska-zupanija.hr