Čakovec, 19. travnja 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Turistička zajednica Međimurske županije, B.J.Jelačića 22, 40 000 Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Postavljanje odmorišta, velikih i malih panoa i servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Međimurskoj županiji", donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Postavljanje odmorišta, velikih i malih panoa i servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Međimurskoj županiji, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.