Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Orehovica

Datum objave: 1. travnja 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/8
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4

Čakovec, 01. travnja 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40 322 Orehovica, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Orehovica, donosi

R J E Š E NJ E

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Orehovica, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content