Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno - Metalska jezgra

Datum objave: 23. ožujka 2021.

Čakovec, 15.03.2021.
Na temelju članka 16. Statuta ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 19. studenog 2020. (u daljnjem tekstu: Metalska jezgra), članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 19. studenog 2020. i članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ravnatelj Metalske jezgre, raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za sljedeća radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj
Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• VSS tehničkog usmjerenja (razina 7.1. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
• najmanje 2 godine radnog iskustva
• informatičke, informacijske i komunikacijske vještine
• vještina obavljanja projektnih zadataka
• sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja
• odlično informatičko i informacijsko znanje
• odlične poslovne i tehničke vještine
• poznavanje potreba i zahtjeva tržišta metalske industrije i industrije 4.0
• poznavanje tržišta informatičkih usluga i tehnologija, i s tim povezanih troškova
• odlično znanje engleskog jezika
Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
• doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
• izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno znanje iz područja tehničkih znanosti ili kandidat ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti
Zadaće višeg stručnog suradnika u odjelu za tehnologiju obuhvaćaju samostalno obavljanje složenih poslova iz opisa poslova Odjela, suradnja s partnerima, JLS-om i gospodarstvenicima, sudjelovanje u projektima Ustanove te zajedničkim projektima partnera, sudjelovanje u aktivnostima prijenosa znanja i transfera tehnologije, sudjelovanje u podučavanju, organizaciji seminara i predavanja, prema potrebi pružanje pomoći u publikaciji rezultata istraživanja u bazama podataka s otvorenim pristupom i otvorenim publikacijama, prema potrebi pružanje pomoći voditelju Odjela u upravljanju intelektualnim vlasništvom, obavljanje i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE DJELATNOSTI – 1 izvršitelj
Pristupnici na 2. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti (razina 7.1. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
• najmanje 1 godina radnog iskustva na administrativnim i uredskim poslovima
• izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
• samostalnost u radu
• visoka razina odgovornosti prema radnim zadacima
• izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
• napredno znanje rada na osobnom računalu
Zadaće višeg stručnog suradnika za administrativne djelatnosti obuhvaćaju obavljanje svih uredskih, administrativnih i drugih pomoćnih poslova, asistiranje u pripremi i provedbi projekata, izrada prodajne dokumentacije (ponude, ugovori, narudžbe...), vođenje arhive objava u elektroničkim medijima, koordinacija pripreme i slanja priopćenja za medije, vođenje aktivnosti izdavaštva, informiranja i odnosa s javnošću vezanim za istraživačke i razvojne programe i projekte, vođenje aktivnosti organiziranja stručnih domaćih i inozemnih skupova, sjednica i sastanaka te sudjelovanje u pripremi materijala, obavljanje administrativnih i logističkih poslova vezanih uz organiziranje događaja Ustanove, ukazivanje na probleme koji se pojavljuju u radu te predlaganje načina izvršavanja pojedinih poslova, izvještavanje ravnatelja o stanju izvršavanja poslova i predlaganje mjera i radnji za poboljšanje obavljanja poslova, sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi razvojnih programa i projekata Ustanove, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Ustanove, odnosno poslova po nalogu nadređenih.
Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
• životopis u Europass obliku
• motivacijsko pismo
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
• preslika osobne iskaznice ili domovnice
• uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika)
• dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod.
Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Prijave na Natječaj, uz dokaze o ispunjenju uvjeta, dostaviti osobno u ured (na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22D, 40000 Čakovec – ured uprave), elektroničkom poštom na: ravnatelj@metalskajezgra.hr ili putem pošte najkasnije do 31. ožujka 2021. na adresu:
Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju
Metalska jezgra Čakovec
Bana Josipa Jelačića 22D
40000 Čakovec.
Predviđeni početak rada za točku 1. i 2. je 1. lipanj 2021.
Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.
Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja.
dr. sc. Mario Šercer
ravnatelj

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content