Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za namjeravani zahvat: Izgradnja građevine za uzgoj pilića i zgrade za spremanje poljoprivrednih strojeva na k.č.br. 635 i 665 k.o. Pušćine i spremnika peradarskog gnoja na k.č.br. 157 k.o. Kuršanec

Datum objave: 15. ožujka 2021.

KLASA: UP/I-351-03/21-03/1
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-13
Čakovec, 15. ožujka 2021.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Denis Gal, Pušćine, Čakovečka 127, 40 305 Nedelišće, OIB: 87439007807, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

I. Za namjeravani zahvat, izgradnja građevine za uzgoj pilića i zgrade za spremanje poljoprivrednih strojeva na k.č.br. 635 i 665 k.o. Pušćine i spremnika peradarskog gnoja na k.č.br. 157 k.o. Kuršanec, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
II. Za namjeravani zahvat, izgradnja građevine za uzgoj pilića i zgrade za spremanje poljoprivrednih strojeva na k.č.br. 635 i 665 k.o. Pušćine i spremnika peradarskog gnoja na k.č.br. 157 k.o. Kuršanec, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, OPG Denis Gal, Pušćine, Čakovečka 127, 40 305 Nedelišće, OIB: 87439007807, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, OPG Denis Gal, Pušćine, Čakovečka 127, 40 305 Nedelišće, OIB: 87439007807, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content