Čakovec, 01. ožujka 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, AUTO ROMAN d.o.o. Štrigova, Štrigova 45, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja poslovne zgrade - autolimarske radione na k.č.br. 5561/1“ k.o. Lopatinec, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Izgradnja poslovne zgrade - autolimarske radione na k.č.br. 5561/1“ k.o. Lopatinec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.